Publikacje pracowników IMP w 2019 r.

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Trzaska M., Trzaska Z.: Nanomateriały w budownictwie i architekturze. Wydawnictwo Naukowe PWN 2019. ISBN: 978-83-01-20357-3.
 2. Cieślak G., Mazurek A., Bartoszek W., Trzaska M.: Warstwy nanokompozytowe z osnową niklową i węglową fazą dyspersyjną wytwarzane metodą elektrokrystalizacji [w:] Nowoczesne technologie XXI w. – przegląd, trendy i badania. Tom 1, Danielewska A., Maciąg M. (red.), Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o.o. 2019, s. 103-117. ISBN: 978-83-65932-70-9.
 3. Voigt C., Ditscherlein L., Werzner E., Zienert T., Nowak R., Peuker U., Sobczak N., Aneziris C.G.: Influence of the Wetting Behavior on the Aluminum Melt Filtration [w:] Light Metals 2019, Chesonis C. (red.), TMS, Springer 2019, s. 1071-1079. ISBN: 978-3-030-05863-0.

Wydawnictwa ciągłe (czasopisma):

 1. Mazurek A., Trzaska M.: Structure and properties of Ni/diamond coatings. „Archives of Metallurgy and Materials” 2019, vol. 64, nr 4, s. 1309-1314.
 2. Cieślak G., Trzaska M.: Structure and properties of nanocomposite nickel/graphene oxide coatings produced by electrochemical reduction method. „Archives of Metallurgy and Materials” 2019, vol. 64, nr 4, s. 1479-1486.
 3. Szmigielska K., Trzaska M.: Structure and properties of Zn/MoS2 composite coatings produced by electrochemical reduction. „Archives of Metallurgy and Materials” 2019, vol. 64, nr 4, s. 1653-1659.
 4. Polkowski W., Sobczak N., Polkowska A., Nowak R., Kudyba A. i in.: Ultra-High Temperature Interaction Between h-BN-Based Composite and Molten Silicon. „Metallurgical and Materials Transactions A” 2019, vol. 50, Issue 2, s. 997–1008.
 5. Wach P., Ciski A., Babul T., Kapuścińska A., Oleszak D.: The application of deep cryogenic treatment to improve the properties of nitrided layers formed on X153CrMoV12 steel. „Archives of Metallurgy and Materials” 2019, t. 64, z. 1, 303-309.
 6. Bartoszek W., Trzaska M.: Hybrid Nanocomposite Layers Ni/Al2O3/C graphite Produced by Electrocrystallization Method „Archives of Metallurgy and Materials” 2019, t. 64, z. 1, s. 167-173.
 7. Kasprzycka E., Bogdański B.: Properties of Tool Steel after Hybrid Treatment Connecting Diffusion Chromizing with the PVD method. „Archives of Metallurgy and Materials” 2019, t. 64, z. 1, s. 235-242.
 8. Polkowski W., Sobczak N., Polkowska A., Bruzda G., Kudyba A., Giuranno D.: Silicon as a Phase Change Material: Performance of h-BN Ceramic During Multi-Cycle Melting/Solidification of Silicon. JOM 2019, Vol. 71, No. 4, s. 1492-1498.
 9. Tacikowski M., Kobus P., Kamiński J., Kucharska B., Kulikowski K., Marchlewski P., Pisarek M.: Structure and properties of composite aluminum oxide layers produced on magnesium alloys using hybrid method. „Vacuum” 2019, 160, s. 325-332.
 10. Baranowski M., Bober M., Kudyba A., Sobczak N.: The Effect of Surface Condition on Wetting of HASTELLOY® X by Brazing Filler Metal of Ni-Pd-Cr-B-Si System. „Journal of Materials Engineering and Performance” 2019, Vol. 28, Issue 7, s. 3950–3959.
 11. Polkowski W., Sobczak N., Bruzda G., Nowak R. i in.: The Effect of Boron Content on Wetting Kinetics in Si-B Alloy/h-BN System. „Journal of Materials Engineering and Performance” 2019,vol. 28, Issue 7, s. 3819–3825.
 12. Turalska P., Sobczak N., Bruzda G., Kaban I., Mattern N.: High-Temperature Interaction of Liquid Gd with Y2O3. „Journal of Materials Engineering and Performance 2019, vol. 28, Issue 7, s. 3912–3921.
 13. Jończyk S., Mazurek A., Cieślak G., Szawłowski J., Trzaska M.: Borowanie dyfuzyjne stali z zastosowaniem powłoki stopowej Ni-B jako źródła boru. „Przemysł Chemiczny” 2019, t. 98, z. 4.
 14. Osuchowska E., Buczko Z., Olkowicz K.: Wpływ ukształtowania powierzchni na zwilżalność powłok Zn-Cr. „Przemysł Chemiczny” 2019, t. 98, z. 4.
 15. Kasprzycka E., Bogdański B., Dąbrowski P.: Tribological Properties of Medium-Carbon Steel after Nitriding Combined with Subsequent Oxidation and Impregnation. „Tribologia” 2019, nr 1, s. 13-18.
 16. Nasiłowska B., Wojucki M., Mierczyk J., Djas M.: Wybrane właściwości użytkowe wodorozcieńczalnej żywicy akrylowej domieszkowanej tlenkiem grafenu – GO i zredukowanym tlenkiem grafenu – rGO. „Przegląd Mechaniczny” 2019, z. 10, s. 25-28.
 17. Michalski J., Tacikowski J.: Termodynamiczne i kinetyczne aspekty regulowanego azotowania gazowego. „Inżynieria Powierzchni” 2019, t. 26, z. 1., s. 3-10.
 18. Buczko Z., Osuchowska E., Olkowicz K., Tomassi P., Żółciak T., Błażejewska A., Grudniak A.M.: Wytwarzanie powłok kompozytowych z nanomateriałami węglowymi na różnych podłożach, badanie ich struktur oraz oddziaływań mikrobiologicznych „Inżynieria Powierzchni” 2019, t. 26, z. 1., s. 11-18.
 19. Skalski K., Filipowski R., Marciniak M., Bańczerowski J.: Optymalizacja procesu technologicznego z wykorzystaniem planowanego eksperymentu. „Inżynieria Powierzchni” 2019, t. 26, z. 1., s. 26-34.
 20. Białek-Kostecka D., Forczek-Sajdak A., Kaszowska Z., Kot M., Wojucki M.: Ocena zabiegu utrwalania malowideł ściennych na podstawie badań właściwości mechanicznych warstw malarskich. „Inżynieria Powierzchni” 2019, t. 26, z. 1., s. 35-45.
 21. Kondej A., Babul T.: Mikrostruktura kompozytowej powłoki powstałej z natapiania próżniowego mieszaniny proszków Cu i SiC. „Inżynieria Powierzchni” 2019, t. 26, z. 1., s. 46-53.
 22. Makuch A., Grygiel D., Szczeblewski M., Korzeniewski W.: Ocena wpływu warunków badania na parametry mechaniczne miedzi wyznaczone w procesie indentacji. „Inżynieria Powierzchni” 2019, t. 26, z. 1., s. 54-60.
 23. Skroban K., Gajewska-Midziałek A., Szmigielska K.: Optymalizacja parametrów procesu wytwarzania powłok niklowych metodą selektywną tamponową. „Inżynieria Powierzchni” 2019, t. 26, z. 1, s. 61-67.
 24. Cieślak G., Trzaska M., Betiuk M.: Struktura i właściwości mechaniczne nanokrystalicznych powłok multiwarstwowych Ni/Cu wytwarzanych metodą elektrokrystalizacji. „Inżynieria Powierzchni” 2019, z. 2., s. 3-10.
 25. Pietrzak K., Karwan-Baczewska J., Makuch A., Majchrowska M., Franczak A., Klasik A.: Wybrane właściwości kompozytów o osnowie Al pochodzącego z odzysku materiałowego. „Inżynieria Powierzchni” 2019, t. 24, z. 2., s. 22-33.
 26. Marchlewski P.: Ocena wytrzymałościowa modeli biomateriałów z wykorzystaniem technologii selektywnego spiekania. „Inżynieria Powierzchni” 2019, t. 24, z. 2., s. 34-38.
 27. Doliński A.: Morfologia materiałów węglowych otrzymanych w wyniku niskotemperaturowej pirolizy niebiodegradowalnych odpadów organicznych. „Inżynieria Powierzchni” 2019, t. 24, z. 2., s. 39-47.
 28.  Żółciak T., Łataś Z.: Wpływ krótkookresowego azotowania fluidalnego na właściwości mechaniczne i odporność na korozję wżerową stali konstrukcyjnej 41CrAlMo. „Inżynieria Powierzchni” 2019, t. 24, z. 2., s. 48-55.
 29. Olkowicz K., Buczko Z., Tomassi P.: Wytwarzanie białych powłok tlenkowych na aluminium metodą elektrochemiczną. „Inżynieria Powierzchni” 2019, z. 3, s. 10-16.
 30. Senatorski J., Tacikowski J., Mączyński P., Wach P.: Tribologiczne aspekty badań węzła tarciowego: azotowane stale konstrukcyjne versus stale obrobione cieplnie. „Inżynieria Powierzchni” 2019, z. 3, s. 17-21.
 31. Osuchowska E., Buczko Z.: Elektrolityczne powłoki cynkowe a warunki prądowe procesu osadzania. „Inżynieria Powierzchni” 2019, z. 3, s. 26-33.
 32. Żółciak T., Łataś Z.: Rozcieńczanie amoniaku podczas azotowania i węgloazotowania w złożu fluidalnym stali konstrukcyjnej 41CrAlMo7. „Inżynieria Powierzchni” 2019, z. 3, s. 34-41.
 33. Ciski A., Wach P., Jeleńkowski J., Nawrocki P., Hradil D.: Deep Cryogenic Treatment and Nitriding of 42CrMo4 Steel. „HTM – Journal Of Heat Treatment And Materials” 2019, T. 74, z. 1.
Print Friendly, PDF & Email