» Wydawnictwa » Streszczenia »
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
1’2006

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723

SPIS TREŚCI

Z. Rogalski, Z. Łataś, S. Kowalski – Wymrażanie stali – Technologia dawna i nowa.
Część 2. Zastosowanie wymrażania długookresowego
A. Dowgird – Zastosowanie powłok bezchromianowych do ochrony cynku przed korozją
D. Kotnarowska, M. Kurcok – Zastosowanie badań termomechanicz-nych do oceny kinetyki starzenia powłok epoksydowych
I.N. Pogreluk, S.V. Guryn, O.I. Jaskiv, I.V. Dyug – Wytwarzanie warstwy węgloazotków na tytanie w środowisku azotu w złożu grafitowym nasyconym tlenem
W. Żórawski – Mikrostruktura powłok miedzianych natryskanych zimnym gazem
P. Maruszewski – Powłoki zabezpieczające przed promieniowaniem zasuwy stosowane w energetyce jądrowej

CONTENTS

Z. Rogalski, Z. Łataś, S. Kowalski – Subzero treating of steel – the old and new technology.
Part2. Application of the cryogenic treatment
A. Dowgird – Application of non-chromate conversion coatings for anticorrosion protection of zinc
D. Kotnarowska, M. Kurcok – Application of thermomechanical studies for evaluation of ageing kinetics of epoxy coatings
I.N. Pogreluk, S.V. Guryn, O.I. Jaskiv, I.V. Dyug – Carbonitride
layers formation on titanium in nitrogen medium on graphite saturated with oxygen
W. Żórawski – Microstructure of cold sprayed copper coatings
P. Maruszewski – Radiation protection coatings of the valve dampers in nuclear reactors

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl