» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
1’2010

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723
SPIS TREŚCI

J. Bieliński, P. Majchrzak, A. Bielińska – Elektroosadzanie powłok stopowych Ni-P
H. Przygodzka – Korozja międzykrystaliczna stali i stopów miedzi
B. Szeptycka – Kompozytowe powłoki nanoniklowe
E. Skołek-Stefaniszyn, A. Brojanowska, J. Trojanowski, T. Wierzchoń – Wpływ składu atmosfery gazowej procesów azotowania jarzeniowego na mikrostrukturę i właściwości warstw wytworzonych na stali austenitycznej
K. Drozd, L. Gardyński – Wytrzymałość zmęczeniowa stali sprężynowych przy oddziaływaniu środowiska korozyjnego na powierzchnię próbek
D. Jędrzejczyk – Intensyfikacja zanurzeniowej obróbki powierzchniowej żeliwa poprzez proces wysokotemperaturowego utleniania
I.N. Pogreluk, O.V. Tkačuk, R.V. Proskurniak – Wpływ budowy fazowej i stru-ktury warstw powierzchniowych tlenoazotowanego tytanu na odporność koro-zyjną w wodnym roztworze kwasu siarkowego
80-lecie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
        W. Milewski – Powłoki ochronne
Konferencje
Książki
Wynalazki

 

CONTENTS

J. Bieliński, P. Majchrzak, A. Bielińska – Electrodeposition of Ni-P alloy coatings
H. Przygodzka – Intercrystalline corrosion of steel and copper alloys
B. Szeptycka – Nanonickel composite coatings
E. Skołek-Stefaniszyn, A. Brojanowska, J. Trojanowski, T. Wierzchoń – Influence of atmosphere composition in glow-discharge nitriding process on microstucture and properties of layers produced on austenitic stainless steel
K. Drozd, L. Gardyński – Fatigue strength of spring steels during exposing the surface of specimens to corrosive environment
D. Jędrzejczyk – Intensification of hot-dip coating of cast iron surface by the high temperature oxidation process
I.N. Pogreluk, O.V. Tkačuk, R.V. Proskurniak – Influence of the phase and structural composition of the surface layers of titanium after oxynitriding on their corrosive behaviour in aqueous solution of sulfuric acid
80th anniversary of Institute of Precision Mechanics
        W. Milewski -  Protective coatings
Conferences
Books
Inventions 

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl