» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
1’2011

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723
SPIS TREŚCI

J. Michalski, K. Burdyński, P. Wach, J. Tacikowski, Z. Łataś Projektowanie procesów azotowania gazowego z uwzględnieniem rozporządzalności azotu atmosfery azotującej
E. Osuchowska –  Elektrolityczne powłoki Zn-Ni
A. Bartkowska, A. Pertek – Laserowa modyfikacja warstw boroniklowych
J. Szlagowska-Spychalska, M. Spychalski, K. J. Kurzydłowski – Pomiar grubości warstw zahartowanych indukcyjnie z wykorzystaniem zjawiska prądów wirowych i metody elementów skończonych
J. Borowiecka-Jamrozek, J. Lachowski – Dyfuzja azotu w warstwie powierzchniowej spieków na bazie kobaltu .
E. Feldshtein, O. Devojno – Właściwości materiałowe i tribologiczne natryskiwanych plazmowo powłok na bazie tlenku glinu nasyconego borem
M. Pashechko, K. Dziedzic, M. Barszcz – Właściwości tribologiczne powłoki eutektycznej Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr
S. Sawicki – Badania prętów bimetalowych otrzymanych metodą elektrożużlowej obróbki powierzchniowej ESS LM
80-lecie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
        H. Andrzejewski  –  Działalność ogólnotechniczna
Książki
Nowe uregulowania prawne .
Wynalazki .

                                             CONTENTS

J. Michalski, K. Burdyński, P. Wach, J. Tacikowski, Z. Łataś – Design of the gaseous nitridning processes with availability of nitrogen in nitriding atmosphere taken into consideration
E. Osuchowska – Electrolytic Zn-Ni coatings
A. Bartkowska, A. Pertek – The modification of boronickelized layers
J. Szlagowska-Spychalska, M. Spychalski, K. J. Kurzydłowski – Eddy current meth and finite element method for measuring of thickness of induction hardened layers 
J. Borowiecka-Jamrozek, J. Lachowski – Diffusion of nitrogen into surface layer of sintered cobalt alloys
E. Feldshtein, O. Devojno – Material and tribological properties of plasma spray coats on the base of alumina borated
M. Pashechko, K. Dziedzic, M. Barszcz – Tribological properties of Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr eutectic coating
S. Sawicki – Investigation of the bimetallic bars, obtained by electroslag surface treatment ESS LM
80th anniversary of Institute of Precision Mechanics
        H. Andrzejewski – General technical activity
Books
New law regulation
Inventions

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl