» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
1’2012

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723
SPIS TREŚCI

J. Bieliński – Bezprądowa metalizacja materiałów węglowych. Cz. I. Metalizacja grafitu
D. Lipińska, Z. Buczko, W. Okurowski, E. Osuchowska – Pasywacja cynkowych powłok galwanicznych w oparciu o sole chromu trójwartościowego
T. Babul – Analiza fraktograficzna przełomów zmęczeniowych łopatek silników lotniczych
M. Pashechko, K. Dziedzic, M. Barszcz – Zmiany struktury warstwy wierzchniej powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr po tarciu ze stalą C45
M. Opyrchał, M. Nowak, M. Mitka, Z. Zamkotowicz – Wpływ zawartości żelaza w stopach AlZnMgCu na proces utleniania anodowego oraz własności powłok
J. Rońda, P. Wojnarowski, E. Wantuch, B. Rajchel – Analiza numeryczna naprężeń w cienkich diamentopodobnych powłokach węglowych DLC wykorzystanych w endoprotezach stawu biodrowego
A. Posmyk, Ł. Bąk, B. Chmiela – Odporność na przebicie elektryczne izolacyjnej warstwy tlenku glinu
Kronika
Konferencje
Książki
Wynalazki

CONTENTS

J. Bieliński – Electroless metallization of carbon materials. Part I. Graphite meta-llization
D. Lipińska,Z. Buczko, W. Okurowski, E. Osuchowska – Trivalent chrome passivation for zinc elektrolytic coatings
T. Babul – Fractographic analysis of fatigue fractures of compressor blades in aircraft engines
M. Pashechko, K. Dziedzic, M. Barszcz – Changes in the structure of the surface layer eutectic coatings based on Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr after friction with steel C45
M. Opyrchał, M. Nowak, M. Mitka, Z. Zamkotowicz – Effect of iron content in AlZnMgCu alloys on the anodic oxidation processes and coatings properties
J. Rońda, P. Wojnarowski, E. Wantuch, B. Rajchel – Numerical analysis of stress in diamond-like carbon DLC coatings used in hip joint endoprosthesis
A. Posmyk, Ł. Bąk, B. Chmiela – Electrical breakdown resistance of aluminium oxide insulating layer
Chronicle
Conferences
Books
Inventions

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl