» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
1'2013

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY TEMATYCZNI
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

Redaktor Statystyczny
mgr Joanna LUDWICZAK

Redaktor Językowy
mgr Sylwia WODZISŁAWSKA

SEKRETARZ REDAKCJI

Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723
SPIS TREŚCI

J. BielińskiBezprądowa metalizacja materiałów węglowych. Część II. Metalizacja diamentu
B. Bogdański, E. Kasprzycka, J. Tacikowski, J. Senatorski – Badanie odporności na zużycie przez tarcie twardych warstw duplex typu CrC+(Ni-W)
Z. Buczko, J. Krupka, W. Okurowski – Elektroprzewodność powierzchniowa galwanicznych powłok srebrnych osadzanych z różnych elektrolitów
J. Kobus – Międzynarodowe programy monitoringu korozyjnego i zastosowanie ich wyników w Polsce
P. Tomassi, Z. Buczko – Wydajność procesu anodowego utleniania aluminium
M. Gwoździk – Utlenianie stali 10CrMo9-10 podczas eksploatacji w wysokiej temperaturze
A. Ciski, T. Babul, J. Jeleńkowski – Morfologia i struktura węglików specjalnych wydzielających się we wczesnym stadium odpuszczania. Część I. Analiza literatury
K.M. Winter – Niezależna kontrola potencjałów węglowego i azotowego. Nowe podejście do procesów węgloazotowania
Konferencje
Książki
Wynalazki

CONTENTS

J. Bieliński – Electroless metallization of carbon materials. Part. II. Diamond metallization
B. Bogdański, E. Kasprzycka, J. Tacikowski, J. Senatorski – The investigation of wear resistance by friction of hard duplex layers of the CrC+(Ni-W) type
Z. Buczko, J. Krupka, W. Okurowski – Electrical surface conudctivity of electrolytic silver coatings deposited from various electrolytes
J. Kobus – International  programmes of corrosion monitoring and application of their results in Poland
P. Tomassi, Z. Buczko – Efficiency of anodic oxidation of aluminium
M. GwoździkOxidation of 10CrMo9-10 steel operated at high temperature
A. Ciski, T. Babul, J. Jeleńkowski – The morphology and structure of special carbides precipitated in the early stage of tempering. Part I. Literature review
K.M. Winter – Independently controlled carbon and nitrogen potential. A new approach to carbonitriding processes
Conferences
Books
Inventions

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl