» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
1'2014

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
dr hab. inż. Tomasz BABUL
tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY TEMATYCZNI
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

Redaktor Statystyczny
mgr Joanna LUDWICZAK

Redaktor Językowy
mgr Sylwia WODZISŁAWSKA

SEKRETARZ REDAKCJI

Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723
SPIS TREŚCI

Seminarium
„Aktualne tendencje rozwoju obróbki strumieniowo-ściernej”

K. Miková, M. Guagliano, L. Trško, O. Bokůvka, W. Żórawski, F. Nový – Wpływ obróbki strumieniowo-ściernej i kulowania na wytrzymałość zmęczeniową stali konstrukcyjnych
G. Mońka, J. Michalski, J. Tacikowski – Wpływ kulowania na wybrane właściwości mechaniczne azotowanej stali 41CrAlMo7
M.R. Brzeziński, S. Gorzkowski, R. Lutze, M. Wojucki – Zastosowanie materiałów roślinnych do obróbki strumieniowo-ściernej przy renowacji powłok na stopach aluminium
J. Kanasiewicz, M. Marcinkowski – Fenigrit – nowe polskie ścierniwo z żużla poniklowego
M. Marcinkowski – Właściwości powszechnie stosowanych ścierniw
M.R. Brzeziński – Efekty zastosowania nietypowych materiałów do obróbki strumieniowo-ściernej powierzchni stopu aluminium 7175 T i stopu magnezu AZ31
M. Marcinkowski – Porównanie właściwości nowych ścierniw
M. Zarychta, B. Cop, A. Piasecki, T. Evert – PantaTec Ultimate – nowe rozwiązanie w walce z tłuszczem w procesie obróbki strumieniowo-ściernej


A. Kondej, M. Baranowski, K. Niedźwiedzki, S. Jończyk, A. Szczepański – Automatyczne stanowisko do badań nieniszczących metodą prądów wirowych
M. Pashechko, M. Kindraczuk, A. Kornijenko, S. Fedorczuk, M. Barszcz – Właściwości elektrolitycznych powłok kompozytowych niklu z eutektycznym napełniaczem
D. Kotnarowska, M. Przerwa – Badanie odporności erozyjnej powłok epoksydowo-poliuretanowych
Kronika  
Książki
Wynalazki

CONTENTS

Seminar
Actual  tendencies  of shot-blastingdevelopment”

K. Miková, M. Guagliano, L. Trško, O. Bokůvka, W. Żórawski, F. Nový – Effect of shot-blasting and shot-peening on fatigue strength of structural steels
G. Mońka, J. Michalski, J. Tacikowski – Effect of shot-peening on chosen mechanical properties of nitrided steel 41CrAlMo7
M.R. Brzeziński, S. Gorzkowski, R. Lutze, M. Wojucki – Application of plant materials for shot blasting in renovation of varnish coatings on aluminium alloys
J. Kanasiewicz, M. Marcinkowski – Fenigrit – new Polish nickel slag abrasive
M. Marcinkowski – Properties of commonly used abrasives
M.R. Brzeziński – Effects of application of non typical abrasives for shot blasting surface treatment of aluminium alloy 7175T and magnesium alloy AZ31
M. Marcinkowski – Comparison of properties of new abrasives
M. Zarychta, B. Cop, A. Piasecki, T. Evert – PantaTec Ultimate – new solution in the fight against of fat in the process of blasting


A. Kondej, M. Baranowski, K. Niedźwiedzki, S. Jończyk, A. Szczepański – Automatic stand for non-destructive testing by eddy current method
M. Pashechko, M. Kindraczuk, A. Kornijenko, S. Fedorczuk, M. Barszcz – Properties of electrolytical nickel-eutectic filler composite coatings
D. Kotnarowska, M. Przerwa –  Investigation of erosive resistance of epoxy-polyurethane coatings
Chronicle     
Books
Inventions

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl