» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
1’2007

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723

SPIS TREŚCI

A. Nakonieczny – Instytut Mechaniki Precyzyjnej w walce z korozją wczoraj, dziś i jutro
W. Milewski – Społeczne skutki lekceważenia korozji
A. Baraniak, K. Nowowiejski – Jak prawidłowo zaprojektować kon-strukcję stalową i system jej ochrony przed korozją
A. Królikowska – Nowoczesne systemy ochrony konstrukcji stalowych przed korozją
W. Sokólski – Ochrona elektrochemiczna – cel, efekty, skutki zaniedbań
J. Bordziłowski – Rola i zakres obowiązków inspektora prac malarskich
A. Wysokowski – Ograniczenie wpływu korozji na zmniejszenie nośności mostów stalowych poprzez zastosowanie natryskiwania cieplnego

CONTENTS

A. Nakonieczny – Institute of Precision Mechanics in the fight against corrosion yesterday, to-day and to-morrow
W. Milewski – Social effects of trivialization of corrosion
A. Baraniak, K. Nowowiejski – How to design a steel structure with proper corrosion protection A. Królikowska – Modern anticorrosion systems for steel structures
W. Sokólski – Electrochemical protection – scope, results, conseque-nces of negligence
J. Bordziłowski – Paint inspector role and duties
A. Wysokowski – Limitation of corrosion effect on the reduction of load capacity of steel bridges by thermal spraying

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl