» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
1’2009

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723
SPIS TREŚCI

Seminarium
„Ochrona przed korozją blach stalowych i z metali nieżelaznych”

J. Kobus, L. Kwiatkowski – Monitorowanie zagrożeń korozyjnych i ich skutków w warunkach korozji atmosferycznej
J. Kobus, L. Kwiatkowski, R. Lutze – Organiczne powłoki z farb wodo-rozcieńczalnych na stali ocynkowanej. Problem kryteriów oceny odporności na korozję
P. Liberski, H. Kania, P. Podolski, A. Tatarek, T. Napióra – Porównawcze określenie właściwości antykorozyjnych blach na pokrycia dachowe
L. Kwiatkowski, P. Tomassi – Powłoki konwersyjne na blachach aluminiowych – technologie wytwarzania i metody badań


B. Szeptycka – Naprężenia własne galwanicznych powłok niklowych.
Część 2. Wpływ cząstek dyspersyjnych i związków organicznych na naprężenia własne kompozytowych powłok niklowych
V.N. Tilipalov, V.V. Iljin– Komputerowa ocena metodą fotograficzną pseudo-ciągłości grubych i twardych powłok przeciwzużyciowych
A.N. Tarasov, V.N. Tilipalov, V.V. Iljin– Elektroimpulsowo-łukowe stopowanie części maszyn i narzędzi ze stali węglowych
Konferencje
Książki
Wynalazki

 

CONTENTS

Seminar
„Corrosion protection of steel and non-ferrous sheet metal”

J. Kobus, L. Kwiatkowski – Monitoring of atmospheric corrosion agents and their effects on corrosion rate
J. Kobus, L. Kwiatkowski, R. Lutze – Organic water-based coatings on hot-dip galvanised steel. The problem of criteria for an assessment of their corrosion protection
P. Liberski, H. Kania, P. Podolski, A. Tatarek, T. Napióra – Comparison of anticorrosion  properties of sheet metal used in roof construction
L. Kwiatkowski, P. Tomasi – The conversion coatings on aluminium sheets – application technology and testing methods  


B. Szeptycka – The internal stresses of the galvanic nickel coatings.
Part 2. Influence of the dispersion particles and the organic compounds on the internal stresses of the composite nickel coatings
V.N. Tilipalov, V.V. Iljin – Computer photo-method evaluation of pseudo-continuity of thick and hard antifriction coatings
A.N. Tarasov, V.N. Tilipalov, V.V. Iljin – Electropulse-spark alloying of carbon steel machine and tool parts
Conferences
Books
Inventions

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl