» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
2’2006

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723

SPIS TREŚCI

T. Babul, A. Nakonieczny, J. Senatorski – Możliwości podwyższania właściwości eksploatacyjnych stali narzędziowych przy wykorzystaniu procesów nawęglania
J. Senatorski, J. Tacikowski – Azotowanie precyzyjnie odlewanych wkładek matrycowych do pracy na gorąco
J. Smolik, J. Walkowicz, J. Bujak, R. Różycki, Z. Słomka, R. Brudnias – Wytwarzanie pokryć typu „warstwa azotowana/powłoka PAPVD” na narzędziach do obróbki plastycznej na zimno
M. Betiuk – Technologie PVD w zastosowaniu do obróbki narzędzi
Sz. Głowacki, W. Majchrzak, A. Majchrzak – Azotowanie jonowe narzędzi do obróbki
plastycznej
E. Kasprzycka – Antykorozyjne i antyścierne warstwy węglikowe typu TiC+(Ni-Mo) wytwarzane metodą próżniową na stalach narzędziowych do pracy na zimno
B. Pachutko, L. Małdziński – Badania nieniszczące warstw azotowanych na stalach narzędziowych za pomocą przyrządów Wirotest
M. Dąbrowski, M. Goszczycka, A. Rutkowska, R. Mania – Przeciwzużyciowe warstwy azotkowe na stalach narzędziowych do pracy na gorąco
Z. Łataś, A. Ciski – Wymrażanie narzędzi do obróbki plastycznej
A. Piasecki, A. Młynarczak, M. Popławski – Żaroodporne warstwy dyfuzyjneNi-Al-Cr wytworzone na stalach C45 i WNLM.
Betiuk, K. Burdyński, P. Wach, J. Michalski, L. Kwiatkowski
Wytwarzanie warstw duplex metodą azotowania gazowego i PAPVD-Arc
P. Šuchmann, D. Kešner – Degradacja powierzchniowa matryc kuźniczych i prognozowanie ich trwałości przy użyciu analizy MES
L. Klimek, A. Krasiński – Technologia multiplexowa w zastosowaniu do rolek łuszczarki
K. Czechowski, I. Pofelska-Filip, B. Królicka – Powłoki PVD przeznaczone na narzędzia do obróbki plastycznej ze stali szybkotnących
M. Duś-Sitek – Zjawisko egzoemisji elektronów jako metoda do badania własności materiałów obrabianych plastycznie
B. Gągorowska, M. Duś-Sitek – Badanie właściwości fazy skondensowanej metodą emisji niskoenergetycznych elektronów wspomaganą analizą rentgenograficzną

CONTENTS

T. Babul, A. Nakonieczny, J. Senatorski – Improvement possibilities of the operational properties
of tool steels by carburizing process
J. Senatorski, J. Tacikowski – Nitriding of precision cast hot-work die inserts
J. Smolik, J. Walkowicz, J. Bujak, R. Różycki, Z. Słomka, R. Brudnias – Generation
of composites “nitrided layer/PAPVD coating” on cold stamping tools
M. Betiuk – Application of PVD technology for tools treatment
Sz. Głowacki, W. Majchrzak, A. Majchrzak – Ion nitriding of tools for plastic working of metals
E. Kasprzycka – Corrosion-resistant and wear-resistant TiC + (Ni-Mo) type carbide layers produced by vacuum method on cold-work tool steel
B. Pachutko, L. Małdziński – Non-destructive testing of nitrided layers on tool steels by means
of Wirotest instruments
M. Dąbrowski, M. Goszczycka, A. Rutkowska, R. Mania – Wear-resistant nitride layers on
hot work tool steels
Z. Łataś, A. Ciski – Cryogenic treatment of forging tools on C45 and WNL steels
A. Piasecki, A. Młynarczak, M. Popławski – Heat-resisting diffusion Ni-Al-Cr layers produced on C45 and WNL steels
M. Betiuk, K. Burdyński, P. Wach, J. Michalski, L. Kwiatkowski – Duplex layers obtained by nitriding and PAPVD-Arc methods
P. Šuchmann, D. Kešner – Prediction of lifetime and surface degradation of forging dies by means
of FEM analysis
L. Klimek, A. Krasiński – Application of multiplex technology for manufacturing of scourer rolls
K. Czechowski, I. Pofelska-Filip, B. Królicka – PVD coatings for metal forming tools of high speed steels
M. Duś-Sitek – Exoelectron emission phenomenon as the investigation method of properties plastically deformed materials
B. Gągorowska, M. Duś-Sitek – Investigation of condensed phase properties by the emission
of low-energetistic electrons supported by X-ray diffraction analysis

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl