» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
2’2007

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723

SPIS TREŚCI

P. Liberski, H. Kania, P. Podolski, A. Tatarek – Wpływ dodatków w kąpielach cynkowych na odporność korozyjną otrzymanych powłok w procesie cynkowania zanurzeniowego
J. Wesołowski, W. Głuchowski – Wytwarzanie uniwersalnych i oszczęd-nościowych powłok cynkowych na wyrobach stalowych cynkowanych ogniowo
K. Raduszkiewicz, E. Nowicka-Mazurek, K. Cierpisz – Praktyczne uwagi na temat metalizacji natryskowej
E. Cholewa, R. Lutze, L. Kwiatkowski, W. Okurowski – Elektrolityczne powłoki stopowe cynku – kierunki rozwoju i zastosowanie
H. Pokhmurska, B. Wielage, T. Lampke, M. Zacher, L. Kwiatkowski, M. Grobelny  - Możliwości ochrony przeciwkorozyjnej stopów Mg za pomocą elektrolitycznych powłok cynkowych
J. Kobus, L. Kwiatkowski, R. Lutze, E. Jaroszewska-Klejn – Problemy okre­ślenia wymagań technicznych dla powłok cynkowych zanurzeniowych stosowa-nych w systemach Duplex
M. Zubielewicz – Zalety i wady organicznych i nieorganicznych powłok wysokocynkowych
D. Hitczenko, L. Kwiatkowski – Ocena procesów cynkowania i jakości wytwarzanych powłok na podstawie aktualnych norm
M. Burdek, M. Kubiczek, J. Marcisz – Metody badań topografii powierzchni, składu chemicznego i mikrostruktury powłok cynkowych na wyrobach stalowych..
W. Depczyński, N. Radek, J. Kasińska – Naprawa powłok cynkowych
L. Kwiatkowski – Ramowy program projektu pt. „Stale cynkowane XXI wieku”. Budowa konsorcjum i potencjalne możliwości finansowania
L. Samuelsson, P. Arvidsson – Czynniki wpływające na zużycie cynku

 

CONTENTS

P. Liberski, H. Kania, P. Podolski, A. Tatarek – Effect of alloying elements in zinc bath on the corrosion resistance of coatings obtained in hot-dip galvanizing process
J. Wesołowski, W. Głuchowski – Formation of general-purpose and cost efficient zinc coatings on hot-dipped galvanized products
K. Raduszkiewicz, E. Nowicka-Mazurek, K. Cierpisz – Practical  recommendations for thermal spraying
E. Cholewa, R. Lutze, L. Kwiatkowski, W. Okurowski – Electrolytic zinc alloy coatings – trends and application
H. Pokhmurska, B. Wielage, T. Lampke, M. Zacher, L. Kwiatkowski, M. Grobelny – Possibilities of corrosion protection of Mg alloys by electrolytic zinc coatings
J. Kobus, L. Kwiatkowski, R. Lutze, E. Jaroszewska-Klejn – Problems associated with technical requirements for hot-dip galvanised coatings used in Duplex systems
M. Zubielewicz – Advantages and disadvantages of organic and inorganic zinc-rich primers
D. Hitczenko, L. Kwiatkowski – Actual standards for an evaluation of galvanizing processes and quality of zinc coatings
M. Burdek, M. Kubiczek, J. Marcisz – Examination methods of surface topography, chemical composition and microstructure of zinc coatings on steel sheets
W. Depczyński, N. Radek, J. Kasińska – Restoration of zinc coatings
L. Kwiatkowski – „21 st Century galvanised steels”. Programme, consortium and possibilities of funding
L. Samuelsson, P. Arvidsson – Factors that affect zinc consumption

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl