» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
2’2010

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723
SPIS TREŚCI

O.S. Sirotkin, V.V. Blinkov, J. Michalski, A. Nakonieczny, P. Wach – Technologie laserowe obróbki powierzchniowej części stosowanych w przemyśle lotniczym
P. Šuchmann, J. Fajt, M. Duchek –  Obróbka cieplna matryc do kucia – wymagania techniczne oraz nowe podejścia
A. Młynarczak, A. Piasecki – Nasycanie dyfuzyjne tytanu
A. Piasecki, A. Młynarczak, A. Wypych, M. Popławski – Napawanie plazmowe węglików B4C i SiC na stal C20
J.V. Blinkov, A.O. Wołchońskij, A.N. Iwanow, N.I. Petrżik, M. Betiuk, J. Michalski.
A. Nakonieczny
– Badanie fizyko-mechanicznych i eksploatacyjnych właściwości powłok Cr-TiC-Ti(C, N)- TiN, wytwarzanych na narzędziach skrawających metodami PVD i CVD
T. Babul, S. Kowalski, A. Nakonieczny – Przykłady zastosowania beztopnikowego lutowania próżniowego w przemyśle
A. Ciski, T. Babul, I. Pokorska – Połączenie nawęglania i wymrażania w obróbce stali chromowo-niklowo-molibdenowej
B.B. China, T. Babul, N.G. Kuchareva, I.A. Basałaj – Termodynamiczne modelowanie syntezy składu proszków do borowania
K. Burdyński, J. Michalski, P. Wach, J. Tacikowski – Precyzyjne azotowanie gazowe przy kryterium ograniczonej grubości warstwy azotków żelaza i założonej grubości efektywnej warstwy azotowanej
J. Michalski, P. Wach, J. Tacikowski, K. Burdyński – Grupowanie wsadów z różnych gatunków stali w procesach azotowania gazowego
J. Jasiński, T. Frączek, L. Jeziorski, J. Jasiński – Fluidalno-atmosferowa obróbka dyfuzyjna (F-A/O-D) części maszyn i narzędzi
J. Jasiński, G. Walczak, P. Podsiad – Ekonomiczne aspekty fluidalnej obróbki cieplnej stopów metali
T. Frączek, M. Olejnik, L. Jeziorski, J. Jasiński – Krótkookresowe azotowanie jarzeniowe stali austenitycznej 316L
T. Frączek, M. Olejnik, J. Jasiński – Warstwa wierzchnia stopów tytanu po azotowaniu jarzeniowym
E. Kasprzycka, B. Bogdański, J. Senatorski, J. Tacikowski – Właściwości warstw duplex typu CrC+(Ni-W), wytwarzanych w procesie chromowania próżniowego połączonym z obróbką galwaniczną
80-lecie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
        T. Burakowski – Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna
Kronika

 

CONTENTS

O.S. Sirotkin, V.V. Blinkov, J. Michalski, A. Nakonieczny, P. Wach – Laser technologies for surface treatment in aircraft industry
P. Šuchmann, J. Fajt, M. Duchek – Heat treatment of forging dies – technical requirements and modern approaches
A. Młynarczak, A. Piasecki – Diffusion saturation of titanium
A. Piasecki, A. Młynarczak, A. Wypych, M. Popławski – Plasma surfacing of B4C and SiC on C20 steel
J.V. Blinkov, A.O. Wołchońskij, A.N. Iwanow, N.I. Petrżik, M. Betiuk, J. Michalski,
A. Nakonieczny
– The research of physicses-mechanical and exploitive properties of layers Cr-TiC-Ti(C, N)-TiN, produced with PVD/CVD methods on cutting tools
T. Babul, S. Kowalski, A. Nakonieczny – Examples of industrial application of flux-less vacuum brazing
A. Ciski, T. Babul, I. Pokorska – Combination of carburizing and sub-zero treatment in processing of chromium-nickel-molybdenum steel
B.B. China, T. Babul, N.G. Kuchareva, I.A. Basałaj – Thermodynamic modelling of synthesis of powders composition for boration
K. Burdyński, J. Michalski, P. Wach, J. Tacikowski – Precise gas nitriding for limited thickness of irons nitriding layer and assumed effective thickness of nitriding layer
J. Michalski, P. Wach, J. Tacikowski, K. Burdyński – Grouper batches of the different grades of steel in the process of gas nitriding
J. Jasiński, T. Frączek, L. Jeziorski, J. Jasiński – Fluid atmospheric diffusion treatment (F-A/D-T) of tools and constructional components
J. Jasiński, G. Walczak, P. Podsiad – Economical aspects of metal alloys thermal treatment in fluidized bed
T. Frączek, M. Olejnik, L. Jeziorski, J. Jasiński – Short-term glow discharge nitriding of 316L austenitic steel
T. Frączek, M. Olejnik, J. Jasiński – Surface layer of titanium alloys after glow discharge nitriding
E. Kasprzycka, B. Bogdański, J. Senatorski, J. Tacikowski – Properties of CrC+(Ni-W) type duplex layers produced by means of vacuum chromizing process together with galvanic treatment
80th anniversary of Institute of Precision Mechanics
        T. Burakowski -  Heat treatment and thermo-chemical treatment
Chronicle

 

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl