» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
2’2011

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723
SPIS TREŚCI

T. Burakowski, J. Michalski, J. Senatorski, J. Tacikowski – Zużycie tribologiczne przy różnych naciskach powierzchniowych wybranych stali po typowych obróbkach dyfuzyjnych
T. Babul, A. Ciski, J. Jeleńkowski – Właściwości stali szybkotnącej HS6-5-2 poddanej głębokiemu wymrażaniu
M. Popławski, A. Piasecki – Właściwości stali średniowęglowych po hartowaniu bainitycznym
A. Młynarczak, A. Piasecki – Właściwości i zastosowanie węglikowych warstw dyfuzyjnych wytworzonych na stalach narzędziowych
D. Hauserová, J. Dlouhý, Z. Nový – Przyspieszona sferoidyzacja węglików w stalach średniowęglowych
P. Wach – Warstwy azotowane z ograniczona strefą przypowierzchniowych azotków
o podwyższonej odporności na korozję wytwarzane na stalach węglowych
A. Bartkowska, A. Pertek, M. Popławski – Żaroodporne warstwy borowane modyfikowane niklem i miedzią wytworzone na stali C45
J. Jasiński, P. Podsiad, S. Szymańska, L. Jeziorski – Warstwa wierzchnia tytanu GRADE 2 po utlenianiu w złożu fluidalnym
B. Bogdański, E. Kasprzycka – Ocena adhezji warstw duplex typu CrC+(Ni-Mo) do stali narzędziowej za pomocą testu zarysowania
I.V. Blinkov, A.O. Vołchonskij, J. Michalski, M. Betiuk, A. Nakonieczny, O.B. Podstiażonok – Struktura i właściwości wielowarstwowych powłok wytwarzanych w procesach PVD-Arc
T. Babul, Z. Obuchowicz, N.G. Kuchareva, S.N. Pietrovič, N.A. Galinskaja, I.A. Basalai – Wpływ obróbki cieplno-chemicznej na właściwości eksploatacyjne narzędzi i form do produkcji materiałów budowlanych
T. Frączek, M. Olejnik, J. Jasiński – Warstwa wierzchnia stali austenitycznej AISI 316L po obróbce jarzeniowej
B. Warcholiński, A. Gilewicz, W. Szymański G. Pinkowski, R. Olik – Podwyższanie trwałości eksploatacyjnej narzędzi do obróbki drewna
B. Warcholiński, A. Półrolniczak, A. Gilewicz, R. Olik – Eksploatacyjne aspekty stosowania cienkich powłok na narzędzia do obróbki drewna   

CONTENTS

T. Burakowski, J. Michalski, J. Senatorski, J. Tacikowski – The wear resistance under different surface pressures of selected steel after tipical diffusion treatment
T. Babul, A. Ciski, J. Jeleńkowski – Properties of HS6-5-2 high speed steel submitted to deep cryogenic treatment
M. Popławski, A. Piasecki – Properties of medium carbon steels after austempering
A. Młynarczak, A. Piasecki – Properties and application of diffusion carbide layers produced on tool steels
D. Hauserová, J. Dlouhý, Z. Nový – Accelerated spheroidisation of carbides in medium carbon steels
P. Wach – Nitrided layers on carbon steels with limited area of subsurface nitrides with improved corrosion resistance
A. Bartkowska, A. Pertek, M. Popławski – Heat-resisting of borided layers modified by nickel and copper produced on C45 steel
J. Jasiński, P. Podsiad, S. Szymańska, L. Jeziorski – Titanium GRADE 2 surface layer after fluidized bed oxidation
B. Bogdański, E. Kasprzycka – Estimation of the adhesion of the CrC+(Ni-Mo) duplex type layers to the tool steel by means of scratch test
I.V. Blinkov, A.O. Vołchonskij, J. Michalski, M. Betiuk, A. Nakonieczny, O.B. Podstiażonok – Structure and properties of multilayer coatings deposited with PVD-Arc technology
T. Babul, Z. Obuchowicz, N.G. Kuchareva, S.N. Pietrovič, N.A. Galinskaja, I.A. Basalai – Influence of thermo-chemical treatment on work properties of tools and moulds used in production of building materials
T. Frączek, M. Olejnik, J. Jasiński – Austenitic stainless steel AISI 316L surface layer after ion treatment
B. Warcholiński, A. Gilewicz, W. Szymański G. Pinkowski, R. Olik – Improvment of durability of engineering tools for wood
B. Warcholiński, A. Półrolniczak, A. Gilewicz, R. Olik – Exploitation wear of thin coatings applied on engineering tools for wood

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl