» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
2’2012

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723
SPIS TREŚCI

Seminarium
“Współczesne metody badania struktury i właściwości
warstw wierzchnich metali”

J. Jeleńkowski, A. Nakonieczny – Metody badawcze w ocenie warstwy wierzchniej wyrobów metalowych
P. Marchlewski, M. Szczeblewski – Praktyczne wykorzystanie mikroskopii świetlnej i komputerowego analizatora obrazu
D. Derewnicka – Zaawansowane metody badania warstw azotowanych po obróbce cieplnej
D. Myszka – Ocena przemian mikrostruktury w żeliwie sferoidalnym ausferrytycznym metodą prądów wirowych
M. Betiuk – Ocena jakości struktury powłok PVD metodą Baltest-M
M. Betiuk, I. Pokorska, P. Marchlewski – Zastosowanie techniki badawczej DSI oraz Recatest do oceny struktury i jakości warstw wytwarzanych technologią hybrydową
J. Senatorski, E. Kasprzycka, B. Bogdański – Ocena właściwości tribologicznych warstw dyfuzyjnych znormalizowaną metodą akredytowaną przez PCA
J. Jeleńkowski, K. Rożniatowski, A. Nakonieczny – Ocena trwałości eksploatacyjnej metodą stykowej wytrzymałości zmęczeniowej stali łożyskowej 100CrMnSi6-4
L. Kwiatkowski, A. Zych, B. Kolada – Znormalizowane elektrochemiczne metody badań odporności korozyjnej metali i powłok
A. Bartkowska, A. Pertek – Struktura i właściwości warstw borowanych modyfikowanych chromem oraz obrobionych wiązką laserową
B. Sartowska, L. Waliś, W. Starosta, M. Barlak – Zastosowanie metod jądrowych w badaniach modyfikowanych warstw wierzchnich stali
E. Pańczyk, L. Waliś – Kompleksowe badania metalowych obiektów zabytkowych

 

CONTENTS

Seminar
„Contemporary methods for structure investigation and characterization
of surface layers on metals”

J. Jeleńkowski, A. Nakonieczny –Investigation methods for evaluation of surface layers on metal products
P. Marchlewski, M. Szczeblewski – Practical use of light microscopy and computerized image analysis
D. Derewnicka – Advanced investigation methods of nitrided layers after heat treatment
D. Myszka – Evaluation of the microstructure transformations in austempered ductile iron by eddy current method
M. Betiuk – PVD coatings quality assessment with Baltest-M method
M. Betiuk, I. Pokorska, P. Marchlewski – Application of DSI method and Recatest technique for evaluation of structure and quality of surface layers produced by hybrid technology
J. Senatorski, E. Kasprzycka, B. Bogdański – Estimation of tribological properties of diffusion layers with standard method accredited by PCA
J. Jeleńkowski, K. Rożniatowski, A. Nakonieczny – Assessment of in-service durability of 100CrMnSi6-4 bearing steel by contact fatigue strength test
L. Kwiatkowski, A. Zych, B. Kolada – Corrosion resistance of metals and coatings studied by standardized electrochemical methods
A. Bartkowska, A. Pertek – The structure and properties of boronized layers modified with chromium and treated with laser beam
B. Sartowska, L. Waliś, W. Starosta, M. Barlak – Application of nu clear techniques for investigations of modified surface layer of steel
E. Pańczyk, L. Waliś – Comprehensive examination of old metal art objects

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl