» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
2'2014

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
dr hab. inż. Tomasz BABUL
tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 560 25 15

REDAKTORZY TEMATYCZNI
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

Redaktor Statystyczny
mgr Joanna LUDWICZAK

Redaktor Językowy
mgr Sylwia WODZISŁAWSKA

SEKRETARZ REDAKCJI

Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723
SPIS TREŚCI

Seminarium
„Azotowanie stali konstrukcyjnych i narzędziowych”

E. Wołowiec –Komputerowe wspomaganie procesów azotowania stali narzędziowych przy obniżonym ciśnieniu
A. Hofman, K. Ostrowska, P. Okoniewicz, J. Kowalska, L. Małdziński, J. Tacikowski – Zużycie amoniaku w procesie regulowanego azotowania gazowego ZeroFlow oraz dotychczas stosowanych procesów
P. Wach, A. Kapuścińska, A. Ciski, J. Michalski, K. Burdyński – Odporność korozyjna warstw azotowanych z ograniczoną przypowierzchniową warstwą azotków żelaza na stali X153CrMoV12
T. Borowski, J. Trojanowski, A. Drobek, P. Mączyński, A. Kapuścińska, A. Andrzejewski, T. Wierzchoń – Analiza mikrostruktury i właściwości stali narzędziowej X153CrMoV12 po procesie azotowania w niskotemperaturowej plazmie
T. Frączek, D. Dyja, K. Maźniak, M. Ogórek – Azotowanie jonowe tulei łożyskującej wykorzystywanej w produkcji układów wydechowych
M. Betiuk – Niskociśnieniowe źródło plazmy azotowej w technologiach hybrydowych
S. Jończyk, T. Samborski, S. Włodarczyk – Możliwość zastosowania metody prądów wirowych do kontroli jakości warstw azotowanych
M. Betiuk, J. Michalski, J. Tacikowski, Z. Łataś – Pomiary grubości warstw azotków żelaza
P. Wach, J. Michalski, J. Tacikowski – Przemysłowe procesy regulowanego azotowania gazowego


J. Kobus – Badania korozji miedzi w warunkach atmosferycznych
Konferencje
Wynalazki

CONTENTS

Seminar
„Nitriding of constructional and tool steels”

E. Wołowiec – Computer aided low-pressure nitriding of tool steels
A. Hofman, K. Ostrowska, P. Okoniewicz, J. Kowalska, L. Małdziński, J. Tacikowski Consumption of ammonia in the process of controlled gas nitriding ZeroFlow and so far applied processes
P. Wach, A. Kapuścińska, A. Ciski, J. Michalski, K. Burdyński – Corrosion resistance of nitrided layer with limited subsurface layer of iron nitrides on X153CrMoV12 steel
T. Borowski, J. Trojanowski, A. Drobek, P. Mączyński, A. Kapuścińska, A. Andrzejewski, T. Wierzchoń – Analysis of microstructure and properties of X153CrMoV12 tool steel nitrided in low-temperature plasma
T. Frączek, D. Dyja, K. Maźniak, M. Ogórek – Ion nitriding of the bearing sleeve used in production of exhaust systems
M. Betiuk Low-pressure nitrogen plasma source in hybrid technologies
S. Jończyk, T. Samborski, S. Włodarczyk – Usability of eddy currents method for quality control of nitrided layers
M. Betiuk, J. Michalski, J. Tacikowski, Z. Łataś – Measurings of the thickness of iron nitride layers
P. Wach, J. Michalski, J. Tacikowski – Industrial controlled gas nitriding processes


J. Kobus – Investigations of the atmospheric corrosion of copper
Conferences
Inventions

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl