» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
2’2008

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723
SPIS TREŚCI

A. Nakonieczny, E. Lamprecht, G. Mońka– Powierzchniowa obróbka plastyczna wyrobów obrabianych cieplnie
J. Michalski, P. Wach, J. Tacikowski, J. Dobrodziej, J. Ratajski – Azotowanie gazowe – możliwości i przykłady wykorzystania w procesach technologicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw
P. Wach, J. Michalski, J. Tacikowski – Antykorozyjne azotowanie gazowe w praktycznych zastosowaniach przemysłowych
M. Betiuk, K. Burdyński, J. Michalski, J. Senatorski, P. Wach – Powłoki multifunkcjonalne otrzymywane technologiami azotowania gazowego i PVD-Arc
T. Babul, Z. Obuchowicz, W. Grzelecki – Możliwości zastosowania obróbki cieplnej fluidalnej dla potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw
A. Ciski, S. Kowalski, Z. Łataś – Usługowe technologie obróbki cieplnej narzędzi i części maszyn dla małych i średnich przedsiębiorstw
E. Kasprzycka, B. Bogdański, J. Senatorski, J. Tacikowski, W. Grzelecki – Właściwości tribologiczne i antykorozyjne warstw węglikowych wytwarzanych na stalach narzędziowych w procesie chromowania dyfuzyjnego
M. Betiuk, K. Burdyński, S. Jończyk, A. Szczepański, K. Niedźwiedzki – „Wirotest” i „Kulotester” – urządzenia kontrolno-pomiarowe do badań właściwości materiałów
S. Jończyk, Z. Obuchowicz, J. Trojanowski – Piece do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw
A. Młynarczak, P. Borecki, A. Piasecki – Metody utwardzania wyrobów stalowych po chromowaniu dyfuzyjnym
A. Piasecki,  A. Młynarczak,  J. Jakubowski –   Budowa   dyfuzyjnych   warstw
Ni-Al-Cr
A. Bacia – Możliwości dofinansowania rozwoju technicznego małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusze strukturalne oraz 7 Program Ramowy UE

 

CONTENTS

A. Nakonieczny, E. Lamprecht, G. Mońka – Surface plastic treatment of thermal treated work pieces
J. Michalski, P. Wach, J. Tacikowski, J. Dobrodziej, J. Ratajski – Gas nitriding – examples and possibilities of industrial applications for small and medium enterprises
P. Wach, J. Michalski, J. Tacikowski – Anticorrosion gas nitriding in practical industrial application
M. Betiuk, K. Burdyński, J. Michalski, J. Senatorski, P. Wach – Multifuncional coatings obtained by gas nitriding and PVD-Arc technologies
T. Babul, Z. Obuchowicz, W. Grzelecki – The possibilities of applying fluidized bed heat treatment for small and medium-sized enterprises
A. Ciski, S. Kowalski, Z. Łataś – Heat treatment technology services for tools and machine parts for small and medium enterprises
E. Kasprzycka, B. Bogdański, J. Senatorski, J. Tacikowski, W. Grzelecki – Tribological and anticorrosive properties of layers, produced on tool steel in diffusion chromizing process
M. Betiuk, K. Burdyński, S. Jończyk, A. Szczepański, K. Niedźwiedzki – „Wirotest” and „Kulotester” – control and measurement devices for measuring material characteristics
S. Jończyk, Z. Obuchowicz, J. Trojanowski – Furnaces for the heat and thermo-chemical treatment for small and medium enterprises
A. Młynarczak, P. Borecki, A. Piasecki – Surface hardening of steels after diffusion chromizing
A. Piasecki, A. Młynarczak, J. Jakubowski – Structure of diffusion Ni-Al-Cr layers
A. Bacia – Support possibilities for technological development of small and medium enterprices (SMEs). Structural fundus and seventh research framework programme

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl