» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
2’2009

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723
SPIS TREŚCI

A. Ciski, A. Nakonieczny, T. Babul – Badanie możliwości połączenia technologii długookresowego wymrażania i kulowania stali narzędziowej do pracy na gorąco W300
T. Frączek – Niekonwencjonalne azotowanie jarzeniowe stali austenitycznej 316L
T. Żółciak, A. Ciski, T. Płociński – Wpływ składu atmosfer węgloazotujących i azotujących na odporność korozyjną stali konstrukcyjnych 30HN2MFA i 38HMJ
J. Dobrodziej, J. Wojutyński, K. Matecki, A. Gospodarczyk, J. Michalski, J. Tacikowski, P. Wach, J. Ratajski, R. Olik – Sterowane komputerowo gniazdo do regulowanego azotowania gazowego
J. Dobrodziej, J. Wojutyński, K. Matecki, A. Gospodarczyk, J. Michalski, J. Tacikowski, P. Wach, J. Ratajski, R. Olik – Możliwości zastosowania programów komputerowych do projektowania, symulacji i weryfikacji procesów regulowanego azotowania gazowego
A. Piasecki, A. Młynarczak, J. Jakubowski – Wpływ grubości powłoki niklowej na właściwości warstw dyfuzyjnych Ni-Al-Cr
P. Wach, J. Michalski, J. Tacikowski – Regulowane azotowanie antykorozyjne na przykładzie obróbki tłoczysk sprężyn gazowych
E. Kasprzycka, J. Tacikowski, J. Senatorski, B. Bogdański – Właściwości mechaniczne warstw dyfuzyjnych złożonych z węglików chromu i tytanu wytwarzanych na stalach narzędziowych
P. Borecki, A. Młynarczak – Technologia lutowania twardego w piecu próżniowym
M. Betiuk – Plazma niskociśnieniowa w inżynierii powierzchni
P. Borecki, A. Młynarczak – Technologia natryskiwania plazmowego powłok na wały silników lotniczych
M. Michalak, Z. Gawroński – Ekologiczne i ekonomiczne aspekty azotowania jarzeniowego stali zaworowej
K. Wiśniewski, A. Pertek – Struktura i właściwości stali konstrukcyjnej borowanej laserowo
A. Bartkowska, A. Pertek – Wpływ powłoki niklu na efekty borowania dyfuzyjnego stali konstrukcyjnej C45
M. Popławski – Właściwości średniowęglowych niskostopowych stali konstrukcyjnych po hartowaniu bainitycznym
K. Czechowski, I. Pofelska-Filip, P. Bednarski – Wybrane aspekty obróbki cieplnej narzędzi przeznaczonych do nanoszenia powłok

 

CONTENTS

A. Ciski, A. Nakonieczny, T. Babul – Research on possibility of combination of cryogenic treatment and shot peening of W300 hot work tool steel  
T. Frączek – Non-conventional glow discharge plasma nitriding of 316L austenitic stainless steel
T. Żółciak, A. Ciski, T. Płociński – Influence of carbonitriding and nitriding atmosphere compositions on the corrosion resistance of 30HN2MFA and 38HMJ constructional steel grades
J. Dobrodziej, J. Wojutyński, K. Matecki, A. Gospodarczyk, J. Michalski, J. Tacikowski, P. Wach, J. Ratajski, R. Olik – Computer controlled stand for regulated gas nitriding
J. Dobrodziej, J. Wojutyński, K. Matecki, A. Gospodarczyk, J. Michalski, J. Tacikowski, P. Wach, J. Ratajski, R. Olik – The possibility of use of computer applications to design, simulation and verification of the processes of regulated gas nitriding
A. Piasecki, A. Młynarczak, J. Jakubowski – The influence of thickness of nickel coating on properties of diffusion Ni-Al-Cr layers
P. Wach, J. Michalski, J. Tacikowski – Controlled anticorrosion gas nitriding for gas spring rods
E. Kasprzycka, J. Tacikowski, J. Senatorski, B. Bogdański – Mechanical properties of diffusion layers composed of chromium and titanium carbides, produced on tool steels
P. Borecki, A. Młynarczak – Process of hard brazing in vacuum furnace
M. Betiuk – Low-pressure-plasma in the surface engineering
P. Borecki, A. Młynarczak – Technology of plasma coating on aircraft engine shafts
M. Michalak, Z. Gawroński – Ecological and economic aspects of ion nitriding of valvular steel
K. Wiśniewski, A. Pertek – Structure and properties of laser borided constructional steel
A. Bartkowska, A. Pertek – The influence of nickel coating on diffusion boriding of C45 constructional steel
M. Popławski – The properties of medium carbon low-alloy austempered constructional steels
K. Czechowski, I. Pofelska-Filip, P. Bednarski – Aspects of heat treatment of tools before deposition of coatings

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl