» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
3’2010

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723
SPIS TREŚCI

Seminarium
„Powłoki metalowe w ochronie przed korozją”

Z. Janas, T. WeredaWymagania konstrukcyjno-technologiczne stawiane cynkowanym ogniowo konstrukcjom stalowym
W. Żórawski – Mikrostruktura i odporność korozyjna natryskanych HVOLF nanostrukturalnych powłok WC12CO
W. Żórawski, R. Crespo – Mikrostruktura i własności powłok miedzianych natryskanych zimnym gazem
P. Milewski – 18 lat doświadczeń – nowe rozwiązania systemów powłokowych dla miast
W. Milewski, J. Kobus – Przykładowa analiza kosztów eksploatacji powłok antykorozyjnych
K. Rymer, A. Zych, L. Kwiatkowski, A. Przywóski – Antykorozyjne właściwości elektrolitycznych powłok Co-P
A. Gajewska-Midziałek, B. Szeptycka – Kompozytowe powłoki Ni-B i ich odporność na korozję .
E. Osuchowska, J. Bieliński, R. Lutze, L. Kwiatkowski – Antykorozyjne powłoki elektro-lityczne na bazie cynku


L. Małdziński, J. Tacikowski, M. Bazel, M. Korecki, A. Miliszewski, T. Przygoński – Przemysłowe zastosowania azotowania gazowego metodą „ZeroFlow’
O.S. Sirotkin, V.V. Blinkov, D.I. Kondratiuk, J. Michalski, A. Nakonieczny, P. WachPrecyzyjna obróbka laserowa, jako końcowa operacja wytwarzania części maszyn
H. Przygodzka – Badania metaloznawcze łożysk silników samolotu PLL LOT IŁ-62M „Kościuszko”, który uległ katastrofie w Lesie Kabackim 9 maja 1987 r.
80-lecie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
        J. Granicki – Roboty przemysłowe
Konferencje
Wynalazki

 

CONTENTS

Seminar
„Metal coatings applied in corrosion protection”

Z. Janas, T. Wereda – Construction and technological requirements for steel constructions prepared to hot dip galvanizing
W. Żórawski – Microstructure and corrosion resistance of HVOLF sprayed nanostructured WC12CO coatings
W. Żórawski, R. Crespo – Microstructure and properties of cold sprayed copper coatings
P. Milewski18 years experience – new protective coating solution for city environment
W. Milewski, J. Kobus – Example of cost analysis of corrosion protective coatings during service
K. Rymer, A. Zych, L. Kwiatkowski, A. PrzywóskiAnticorrosive properties of electrolytic Co-P alloy coatings
A. Gajewska-Midziałek, B. Szeptycka – Composite coatings Ni-B and their corrosion resistance
E. Osuchowska, J. Bieliński, R. Lutze, L. Kwiatkowski – Anticorrosion electrolytic Zn alloy coatings


L. Małdziński, J. Tacikowski, M. Bazel, M. Korecki, A. Miliszewski, T. Przygoński – Industrial applycations of gas nitriding using „ZeroFlow” metod
O.S. Sirotkin, V.V. Blinkov, D.I. Kondratiuk, J. Michalski, A. Nakonieczny, P. Wach – Laser dimensional processing as a finishing operation for manufacturing different-class parts
H. Przygodzka – Metal investigation of bearings of PLL LOT IŁ-62M “Kościuszko” aircraft engine, after crash in Kabaty Forest in 9 of May 1987
80th anniversary of Institute of Precision Mechanics
        J. Granicki – Industrial robots
Conferences
Inventions 

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl