» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
3’2012

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723
SPIS TREŚCI

A.  Nakonieczny, H. Andrzejewski – 85 lat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
W. Milewski – Uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 85-lecia Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

♦♦♦

Seminarium
„Obróbka powierzchniowa narzędzi”
Kraków, dnia 17.10.2012

K. Czechowski, D. Toboła, P. Rusek, I. Wrońska – Możliwości kształtowania właściwości użytkowych narzędzi za pomocą obróbki mechanicznej i cieplno-chemicznej
J. Michalski, K. Burdyński, P. Wach, M. Betiuk – Azotowanie regulowane matryc kuźniczych – przykłady przemysłowego zastosowania
W. Pachla, M. Kulczyk, J. Skiba, S. Przybysz, M. Betiuk, J. Michalski, P. Wach – Modyfikacja powierzchni matryc do hydrostatycznego wyciskania tytanu
R. Żurek, S. Dąbrowski, A. Stwora – Laserowa regeneracja powierzchni walcowych próbek stalowych
M. Betiuk, J. Tacikowski – Struktura warstw azotowanych na powierzchni zgładu sferycznego

♦♦♦

K. Szmigielska – Zamienniki substancji niebezpiecznych w galwanotechnice – wybrane przykłady
G. Kulakovska, M. Gwoździk, Z. Nitkiewicz, S. Pietruszczak  - Rentgenowska analiza fazowa powłok galwanicznych dwuwarstwowych Ni/Cr
Konferencje
Książki
Wynalazki

CONTENTS

A.  Nakonieczny, H. Andrzejewski – 85 years of Institute of Precision Mechanics
W. Milewski – Ceremonial meeting on the occasion of 85 year jubilee of Institute of Precision Mechanics

♦♦♦

Seminar
„Surface treatment for tools”
Krakow, on 17.10.2012

K. Czechowski, D. Toboła, P. Rusek, I. WrońskaPossibilities of forming functional properties of tools with mechanical working and thermochemical treatment
J. Michalski, K. Burdyński, P. Wach, M. Betiuk – Controlled nitriding on drop forming dies – examples of industrial application
W. Pachla, M. Kulczyk, J. Skiba, S. Przybysz, M. Betiuk, J. Michalski, P. Wach – Surface modification of hydrostatic extrusion dies for titanium
R. Żurek, S. Dąbrowski, A. Stwora – Laser cladding process for regeneration of cylindrical surface of steel samples
M. Betiuk, J. Tacikowski – The structure of nitrided layers on the surface of metallographic spherical polished section

♦♦♦

K. SzmigielskaSubstitutes for dangerous substances in the electroplating industry – selected examples
G. Kulakovska, M. Gwoździk, Z. Nitkiewicz, S. Pietruszczak – X-ray phase analizing of galvanic coating bilayers Ni/Cr
Conferences
Books
Inventions

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl