» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
3'2013

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
dr hab. inż. Tomasz BABUL
tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY TEMATYCZNI
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

Redaktor Statystyczny
mgr Joanna LUDWICZAK

Redaktor Językowy
mgr Sylwia WODZISŁAWSKA

SEKRETARZ REDAKCJI

Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723
SPIS TREŚCI

Seminarium
“Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych”

J. Jeleńkowski, J. Tacikowski, A. Ciski, P. Wach, T. Babul – Substruktura
i odporność na zużycie przez tarcie stali narzędziowych wymrażanych w procesach obróbki cieplnej
K. Maźniak, T. Frączek, M. Ogórek, M. Olejnik, M. Betiuk – Azotowanie jarzeniowe tytanu technicznego w potencjale uzupełniającym
A. Gilewicz– Ocena powierzchni wybranych powłok wielowarstwowych
A. Gilewicz, B. Warcholiński– Właściwości wybranych powłok wielowarstwowych azotków Ti, Al, Mo
M. Ogórek, T. Frączek, Z. Skuza, K. Maźniak – Wpływ ekranu aktywnego na efektywność azotowania jarzeniowego stali X5CrNi18-10
K. Czechowski, D. Toboła, P. Rusek, I. Wronska – Praktyczne aspekty obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej narzędzi
M. Betiuk, I. Pokorska – Przesłanki badawcze oceny jakości powłokowych systemów areologicznych metodą Recatest


S. Węgrzynkiewicz, D. Jędrzejczyk, I. Szłapa, D. Sołek, M. Hajduga, S. Boczkal – Struktura i odporność korozyjna powłok cynkowych na powierzchniach stalowych ciętych różnymi metodami
M. Tacikowski, J. Senatorski, A. Wątła, T. Wierzchoń – Odporność tribologiczna stopu magnezu AZ91D z różnymi warstwami wierzchnimi z azotku tytanu
K.M. Winter, J. Baumann – Nowe techniki pomiarowo-kontrolne do przewidywania wyników węgloazotowania ferrytycznego
Książki
Wynalazki

CONTENTS

Seminar
“Heat and thermo-chemical treatments of constructional and  tool materials”

J. Jeleńkowski, J. Tacikowski, A. Ciski, P. Wach, T. Babul – Substructure and wear resistance of tool steels subjected during deep cryogenic heat treatment
K. Maźniak, T. Frączek, M. Ogórek, M. Olejnik, M. Betiuk – The glow dis- charge nitriding of titanium on complementary potential
A. Gilewicz The surface assessment of selected multilayer coatings
A. Gilewicz, B. Warcholiński – The properties of some multilayer coatings of Ti, Al, Mo nitrides
M. Ogórek, T. Frączek, Z. Skuza, K. Maźniak – The effect of the active screen on the efficiency of glow discharge nitriding steel X5CrNi18-10
K. Czechowski, D. Toboła, P. Rusek, I. Wronska – Practical aspects of the heat treatment and thermo-chemical treatment of tools
M. Betiuk, I. PokorskaResearch indications of the quality assessment of areological coating systems by Recatest method


S. Węgrzynkiewicz, D. Jędrzejczyk, I. Szłapa, D. Sołek, M. Hajduga, S. Boczkal – Structure and corrosion resistance of the zinc coatings on the steel surfaces with cutting various methods
M. Tacikowski, J. Senatorski, A. Wątła, T. Wierzchoń – The tribological resistance of AZ91D magnesium alloy with a different titanium nitride surface layers
K.M. Winter, J. Baumann – New measurement and control techniques for predictable results in ferritic nitrocarburizing
Books
Inventions

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl