» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
3’2006

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723

SPIS TREŚCI

A. Nakonieczny, G. Mońka – Zastosowanie dynamicznej powierzchniowej obróbki plastycznej – kulowania w przemyśle obronnym
J. Michalski, J. Tacikowski, P. Wach, J. Iwanow, M. Błasiak, M. Korwin – Antykorozyjne azotowanie części maszyn
T. Babul, S. Kowalski, Z. Łataś – Zastosowanie wybranych technologii obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych w przemyśle obronnym
T. Babul, S. Kowalski – Lutowanie przewodów hydraulicznych, pneumatycznych i paliwowych do silników lotniczych
J. Iwanow, J. Senatorski, J. Tacikowski – Możliwości podwyższenia trwałości i niezawodności węzłów tarcia sprzętu wojskowego z warstwami azotowanymi impre-gnowanymi preparatami tribo-antykorozyjnymi
L. Kwiatkowski, P. Tomassi – Możliwości zabezpieczeń przeciwkorozyjnych stopów glinu za pomocą chemicznej/elektrochemicznej obróbki powierzchniowej
A. Przywóski, J. Socha – Elektrolityczne powłoki stopowe niklu odporne na zużycie mechaniczne
B. Szeptycka – Elektrolityczne powłoki kompozytowe z osnową niklową jako zamien-niki powłok chromowych
W. Milewski, K. Butkiewicz – Wykorzystanie metod HVOF w przemyśle
J. Kobus – Laboratoryjne i polowe badania trwałości powłok ochronnych
A. Chachulski, J. Iwanow – Ochrona czasowa sprzętu uzbrojenia przed korozją. Przegląd współczesnych metod i środków

CONTENTS

W. Nakonieczny, G. Mońka – Application of dynamic surface plastic treatment – shot peening in the armament industry
J. Michalski, J. Tacikowski, P. Wach, J. Iwanow, M. Błasiak, M. Korwin – Anticorrosion nitriding of the machine parts
T. Babul, S. Kowalski, Z. Łataś – Application of selected thermal and thermochemical treatments technologies in the armament industry
T. Babul, S. Kowalski – Brazing of hydraulic, pneumatic and fuel lines of aircraft engines
J. Iwanow, J. Senatorski, J. Tacikowski – Improving possibilities of durability and reliability of the military equipment friction units coated with nitrided layers impregnated with tribo-anticorrosion formulations
L. Kwiatkowski, P. Tomassi – The possibilities of protection of aluminium alloys by chemical/electrochemical surface treatments
A. Przywóski, J. Socha – Wear and heat resistant electroplated nickel alloy coatings
B. Szeptycka – Electrolytic composite coatings with the nickel matrix as substitute of chromium coatings
W. Milewski, K. Butkiewicz – Industrial utilization of HVOF methods
J. Kobus – Laboratory and field testing of protective coatings durability
A. Chachulski, J. Iwanow – Temporary corrosion protection of military equipment. Review of some new techniques

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl