» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
3’2008

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723
SPIS TREŚCI

Seminarium
 „Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna narzędzi”

P. Wach, J. Michalski, J. Tacikowski, M. Betiuk, A. Ciski – Azotowanie gazowe – możliwości i przykłady wykorzystania do obróbki narzędzi
Z. Obuchowicz, T. Babul, W. Grzelecki – Obróbki azotująco-utleniające zwiększające trwałość narzędzi skrawających
M. Betiuk – Rozwój technologii PA PVD-Arc – powłoki nanowarstwowe na narzędziach


T. Sobusiak – Wymagania jakościowe dla warstw nawęglanych oraz dobór parametrów ich wytwarzania
B. Sartowska, L. Waliś, J. Piekoszowski, L. Nowicki, R. Ratajczak, J. Senatorski – Modyfikacja struktury i właściwości warstw wierzchnich stali węglowych intensywnymi impulsami plazmy argonowej i azotowej
D. Kotnarowska, M. Wojtyniak – Wpływ nanonapełniaczy na własności eksploatacyjne powłok polimerowych
R. Michalczewski, W. Tuszyński, M. Szczerek – Zastosowanie powłok DLC do zwiększania odporności na zacieranie kół zębatych smarowanych olejem ekologicznym
Konferencje
Kronika
Książki
Wynalazki

 

CONTENTS

Seminar
„Heat and heat-chemical treatments of tools”

P. Wach, J. Michalski, J. Tacikowski, M. Betiuk, A. Ciski– Gas nitriding – possibility and application examples
Z. Obuchowicz, T. Babul, W. Grzelecki– Nitrooxidation treatments used to increase durability of the cutting tools
M. BetiukDevelopment of PA PVD-Arc technologies – nanolayers coatings on  tools


T. Sobusiak– Requirements for quality of carburized layers and selection of parameters for their formation
B. Sartowska, L. Waliś, J. Piekoszowski, L. Nowicki, R. Ratajczak, J. Senatorski Modification of the structure and properties of the surface layers of unalloyed steels using intense argon and nitrogen plasma pulses
D. Kotnarowska, M. Wojtyniak– Effect of nanofillers on polymeric coating performance
R. Michalczewski, W. Tuszyński, M. Szczerek– The application of DLC coatings for increasing the scuffing resistance of gears lubricated with ecological oil
Conferences
Chronicle
Books
Inventions

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl