» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
3’2009

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723
SPIS TREŚCI

Seminarium
„Technologie obróbki cieplnej podwyższające trwałość narzędzi”

J. Michalski, P. Wach, J. Dobrodziej, J. Ratajski, J. Tacikowski – Projektowanie procesów regulowanego azotowania gazowego narzędzi i części maszyn – ogólne wytyczne
R. Olik, J. Ratajski, T. Suszko, J. Michalski, J. Dobrodziej, A. Gilewicz – Precyzyjne kształtowanie budowy fazowej oraz grubości warstwy azotowanej na przykładzie matryc do ciśnieniowego odlewania aluminium
A. Ciski, S. Kowalski, T. Babul, P. Wach – Wymrażanie połączone z obróbką cieplno-chemiczną stali narzędziowych
B. Warcholiński, A. Gilewicz – Właściwości mechaniczne powłok CrXN
M. Betiuk, I. Pokorska, A. Nakonieczny – Zastosowanie metody rysy i Kulo-testera do oceny jakości powłok PVD

Z lamusa historii
T. Burakowski – O stali damasceńskiej słów kilka
P. Kucypera – Technika dziwerowania wczesnośredniowiecznych głowni mieczowych


D. Kotnarowska – Destrukcja powłok epoksydowych starzonych pod wpływem wodnych roztworów chlorku sodu
M. Pashechko, J. Montusiewicz – Ocena wielokryterialna zużycia warstw eutektycznych układu Fe-Mn-C-B stopowanych Si, Ni oraz Cr

80-lecie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
A. Nakonieczny, H. Andrzejewski – Powstanie i rozwój Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w latach 1927-1939

 

CONTENTS

Seminar
„Heat treatment technologies to improve durability of tools”

J. Michalski, P. Wach, J. Dobrodziej, J. Ratajski, J. Tacikowski – Design of controlled gas nitriding processes for tools and machine parts – general instructions
R. Olik, J. Ratajski, T. Suszko, J. Michalski, J. Dobrodziej, A. Gilewicz –  Accurate constituting of phase composition and thickness of nitrided layer on example of dies for aluminium pressure casting
A. Ciski, S. Kowalski, T. Babul, P. Wach – Cryogenic treatment combined with thermo-chemical  treatment of tool steels
B. Warcholiński, A. Gilewicz – Mechanical properties of Cr xN coatings
M. Betiuk, I. Pokorska, A. Nakonieczny – Application of scratch test and Calotest for evaluation of PVD coatings quality

A historical inside
T. Burakowski – About damascus steel some words
P. Kucypera – Mediaeval pattern-welding technique of forging a swords blades


D. Kotnarowska – Destruction of epoxy coatings aged under the water solutions of sodium chloride
M. Pashechko, J. Montusiewicz – Multicryterial evaluation of the wear of the eutectic coatings of the Fe-Mn-C-B system alloyed with Si, Ni and Cr

80th anniversary of Institute of Precision Mechanics
A. Nakonieczny, H. Andrzejewski – Start and development of Institute of Precysion Mechanics in the years 1927-1939

 

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl