» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
4’2010

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723
SPIS TREŚCI

Seminarium
„Nowoczesne procesy obróbki cieplnej w produkcji narzędzi”

J. Fajt, P. Šuchmann, M. Duchek, A. Ciski – Wpływ rodzaju obróbki cieplnej na trwałość noży tokarskich.
T. Babul, A. Ciski, Z. Obuchowicz, S. Kowalski – Technologie zwiększające trwałość narzędzi stosowane w Centrum Obróbki Cieplnej IMP
A. Młynarczak, A. Piasecki – Nowoczesne metody obróbki powierzchniowej narzędzi
M. Betiuk, S. Kowalski – Azotowanie jarzeniowe i technologie PVD w zastosowaniu do modyfikacji  powierzchni narzędzi
A. Pertek – Borowanie dyfuzyjne i laserowe części maszyn i narzędzi
T. Babul, N.A. Galynskaia, N.G. Kucharieva, S.N. Pietrovič – Badania wpływu metalotermicznych mieszanin proszkowych na tworzenie się faz i strukturę powłok z borków metali .
E. Kasprzycka, J. Tacikowski, B. Bogdański, J. Senatorski, W. Grzelecki – Nowoczesna technologia chromowania dyfuzyjnego typu duplex w zastosowaniu do obróbki narzędzi
B. Warcholiński, A. Gilewicz, R. Olik – Wpływ chromu na właściwości powłok TiAlCrN
I.V. Blinkov, A.O. Volkhonsky, A.V. Zintseva, J. Michalski, A. Nakonieczny, M. Betiuk – Powłoki Ti-Cr-Al.-N otrzymane metodą Arc-PVD na narzędziach skrawających z węglików spiekanych
V.V. Blinkov, O.S. Sirotkin, V.V. Plichunov, J. Michalski, P. Wach, A. Nakonieczny – Podwyższenie trwałości stempli do szybkiego tłoczenia metodą laserowego utwardzania
80-lecie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
        A. Nakonieczny, J. Senatorski – Badania właściwości metali
Konferencje
Książki
Treść rocznika

CONTENTS

Seminar
„Modern heat treatment processes for tool production”

J. Fajt, P. Šuchmann, M. Duchek, A. Ciski – The impact of type of heat treatment on service life of turning tools
T. Babul, A. Ciski, Z. Obuchowicz, S. Kowalski – Technologies for enhancement of durability of tools, used in IMP Heat Treatment Centre
A. Młynarczak, A. Piasecki – Modern methods of surface treatment of tools
M. Betiuk, S. Kowalski – Glow-discharge nitriding and PVD technologies used for the modification of tools surfaces
A. PertekDiffusion and laser boriding of machine parts and tools
T. Babul, N.A. Galynskaia, N.G. Kucharieva, S.N. Pietrovič – The examination of the influence of metallothermical powder mixtures on the phase creation and the structure of coatings from metal borides
E. Kasprzycka, J. Tacikowski, B. Bogdański, J. Senatorski, W. Grzelecki – The modern technology of diffusion duplex type chromizing applied for tools treatment
B. Warcholiński, A. Gilewicz, R. Olik – Effect of chromium on the properties of TiAlCrN coatings
I.V. Blinkov, A.O. Volkhonsky, A.V. Zintseva, J. Michalski, A. Nakonieczny, M. Betiuk –     Ti-Cr-Al-N coatings obtained with Arc-PVD methods for cutting tools from sintering carbides
V.V. Blinkov, O.S. Sirotkin V.V. Plichunov, J. Michalski, P. Wach, A. Nakonieczny – Increasing of sustainability of stamps for the rapid extraction with laser hardening method
80th anniversary of Institute of Precision Mechanics
        A.  Nakonieczny, J. Senatorski – Investigation of metal properties
Conferences
Books
Annual contents

 

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl