» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
4’2012

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723
SPIS TREŚCI

Seminarium
„Powłoki cynkowe dziś i jutro”

K. Kreislova, A. Koukalova, H. Geiplova – Ubytki korozyjne cynku i powłok cynkowych w różnych warunkach użytkowania i różnych parametrach środowiskowych
J. Kobus, L. Kwiatkowski – Prognozowanie trwałości powłok cynkowych – doświadczenia Centrum Korozyjnego IMP
P. Liberski, H. Kania – Szczególne przypadki korozji powłok cynkowych
A. Przywóski, R. Czerwiński – Selektywne osadzanie powłok cynkowych
K. Mechowicki – Cynkowanie termodyfuzyjne – trwałe i ekologiczne zabezpieczenie antykorozyjne małych i średnich elementów
W. Milewski, P. Milewski– Korzyści wynikające z zastąpienia natryskiwania cieplnego powłok Zn powłokami Zn-Al
E. Nowicka, K. Raduszkiewicz – Powłoki metalowe natryskiwane cieplnie jako zabezpieczenie antykorozyjne stalowych konstrukcji mostowych
Konferencje
Książki
Wynalazki
Treść rocznika

CONTENTS

Seminar
“Zinc coatings of today and of tomorrow”

K. Kreislova, A. Koukalova, H. Geiplova –  Corrosion rate of zinc and zinc coatings in various service conditions
J. Kobus, L. Kwiatkowski – A prediction of zinc coatings durability – the experience of corrosion centre at IMP
P. Liberski, H. Kania – Special cases of zinc coatings corrosion
A. Przywóski, R. Czerwiński – Zinc brush electrodeposition
K. Mechowicki – Thermodiffusion zinc coating – permanent and ecological corrosion protection of small and medium sized elements
W. Milewski, P. Milewski – The benefits of Zn thermal sprayed coatings replacement by Zn-Al coatings
E. Nowicka, K. Raduszkiewicz – Thermal spray coatings for corrosion protection of bridge road constructions
Conferences
Books
Inventions  
Annual contents

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl