» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
4'2013

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
dr hab. inż. Tomasz BABUL
tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY TEMATYCZNI
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

Redaktor Statystyczny
mgr Joanna LUDWICZAK

Redaktor Językowy
mgr Sylwia WODZISŁAWSKA

SEKRETARZ REDAKCJI

Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723
SPIS TREŚCI

Seminarium
„Galwanotechnika dziś i jutro”

M. Trzaska – Kształtowanie struktury i właściwości niklowych warstw powierzchniowych metodami redukcji chemicznej i elektrochemicznej .
P. Tomassi, Z. Buczko – Zastosowanie procesów anodowego utleniania aluminium w nanotechnologii
A. Przywóski, K. Rymer-Rowicka – Galwaniczne powłoki nakładane metodą selektywną (tamponową) do celów dekoracyjnych i technicznych
B. Szeptycka, A. Gajewska-Midziałek, A. Mazurek – Nanostrukturalne powłoki kompozytowe Ni-PTFE na stopach aluminium
Z. Buczko, W. Okurowski, J. Jakubiak – Elektryczna przewodność elektrolitycznych powłok miedzianych, srebrnych i złotych
K. Wykpis, M. Popczyk, B. Bierska-Piech, J. Kubisztal – Charakterystyka elektrolitycznych powłok Zn-Mn otrzymywanych w kąpieli chlorkowej
M. Popczyk, K. Wykpis, B. Bierska-Piech – Optymalizacja składu chemicznego kąpieli galwanicznej w procesie elektroosadzania powłok Zn-Mn


Z. Obuchowicz, T. Babul, S. Kowalski – Porównanie właściwości klasycznego złoża fluidalnego i wibrofluidalnego w zastosowaniach do obróbki cieplnej
P. Marchlewski, J. Jeleńkowski – Zastosowanie metody cyklicznych odkształceń do diagnostyki stentów naczyniowych
T. Babul, Cz. Dybiec, S. Jończyk, S. Włodarczyk –  Ocena metodą prądów  wirowych stanu naprężeń spowodowanych wnikaniem wodoru
I. Pokorska – Wpływ szybkości obciążania na twardość wyznaczaną metodą DSI dla aluminium, miedzi i ich stopów
E. Rubel – Weryfikacja technologii środowiskowych (ETV)

Konferencje
Wynalazki
Treść rocznika

CONTENTS

Seminar
“Electroplating today and tomorrow”

M. Trzaska – Forming the structure and properties of surface nickel layers using chemical and electrochemical reduction methods
P. Tomassi, Z. Buczko – Application of anodic oxidation of aluminium in nanotechnology
A. Przywóski, K. Rymer-Rowicka – Galvanic coatings deposited by brush plating method for decorative and technical applications
B. Szeptycka, A. Gajewska-Midziałek, A. Mazurek – The nanostructural composite coatings Ni-PTFE on the aluminium alloys
Z. Buczko, W. Okurowski, J. Jakubiak – Electrical conductivity of electrolytic copper, silver and gold coatings
K. Wykpis, M. Popczyk, B. Bierska-Piech, J. Kubisztal – Characterization of electrolytic Zn-Mn coatings deposited from a chloride bath
M. Popczyk, K. Wykpis, B. Bierska-Piech – Optimization of the chemical composition of the galvanic bath in the process of electrodeposition of Zn-Mn coatings


Z. Obuchowicz, T. Babul, S. Kowalski – Comparison of the properties of classic fluidized bed and vibro-fluidized bed in heat treatment applications
P. Marchlewski, J. Jeleńkowski – Application of cyclic strains for the diagnosis of vascular stents
T. Babul, Cz. Dybiec, S. Jończyk, S. Włodarczyk – Assessment of stress due to
entry of hydrogen with the eddy current method
I. Pokorska – Influence of loading rate on DSI hardness for aluminium, copper and their alloys
E. Rubel – Environmental technology verification (ETV)
Converences
Inventions
Annual contents

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl