» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
4’2006

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723

SPIS TREŚCI

L. Małdziński, J. Tacikowski – Regulowane azotowanie gazowe z oszczędnym wykorzystaniem amoniaku
D. Ozimina, M. Madej, J. Senatorski – Wytwarzanie przeciwzużyciowych warstw powierzchniowych typu Ni-P-Al2O3
J.A. Weber, J. Socha – Podstawowe pojęcia galwanotechniczne. Przenoszenie masy podczas elektroosadzania metali
J. Bieliński, A. Araźna, A. Rzepka - Bezprądowe cynowanie miedzi w procesie wymiany
A. Kaźmierczak, E. Michnowska – Wdrożenie technologii wytwarzania powłok z tlenkami żelaza na powierzchni roboczej pierścieni tłokowych
S. Płonka, R. Lorek – Wybrane właściwości prowadników przędzy wytwarzanych z materiałów spiekanych oraz metalowych powlekanych ceramiką tlenkową
D. Ozimina, N. Radek, M. Madej, J. Senatorski – Mikrostruktura i odporność korozyjna powłok Cu-Ti i Cu-Mo nanoszonych elektroiskrowo
L. Klimek – Adhezja bakterii na modyfikowanych powierzchniach protetycznego stopu Co-Cr-Mo. Badania wstępne...

CONTENTS

L. Małdziński, J. Tacikowski – Controlled gas nitriding process with economic utilization of ammonia
D. Ozimina, M. Madej, J. Senatorski – Producing of anti-wear surface layers of Ni-P-Al2O3 type
J.A. Weber, J. Socha – Basic notions in electroplating. Mass transfer during electrodeposition
of metals
J. Bieliński, A. Araźna, A. Rzepka – Electroless tin deposition on copper in the immersion process
A. Kaźmierczak, E. Michnowska – Practical application of coating technology with iron oxides
on working surface of piston rings
S. Płonka, R. Lorek – Selected properties of yarn guides made of sintered materials and metals coated by oxides ceramics
D. Ozimina, N. Radek, M. Madej, J. Senatorski – Microstructure and corrosion resistance
of electrospark deposited Cu-Ti and Cu-Mo coatings
L. Klimek – Adhesion of bacteria on modified surfaces of prosthodontic Co-Cr--Mo alloy. Initial examinations

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl