» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
4’2007

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723

SPIS TREŚCI

J. Trojanowski, A. Nakonieczny, T. Babul, T. Wierzchoń – Procesy azotowania
i węgloazotowania jarzeniowego w motoryzacji – przykłady zastosowań
J.A. Weber, J. SochaPodstawowe pojęcia galwanotechniczne. Makrowyrównywanie rozdziału prądu i grubości powłoki. Część 1.
M. Tacikowski, J. Rudnicki, J. Walkowicz, T. WierzchońOdporność na zużycie przez tarcie azotowanych jarzeniowo powłok chromu na stopie magnezu typu Mg-Al-Zn
M. Betiuk, K. Burdyński – Wykorzystanie spektralnej analizy plazmowej do sterowania procesem syntezy powłoki TiAlC
J. Bieliński, A. Gajewska-Miziołek, A. Jaworska, A. Bielińska, J. Kuziak – Bezprądowe osadzanie Ni-P z roztworów z dwoma związkami buforująco-kompleksującymi
D. Kotnarowska, T. Klasek – Wpływ starzenia na porowatość powłok epoksydowych
V.N. Tilipalov, A.V. Kurniev, R.O. Jakson – Podwyższenie odporności na zużycie przez tarcie drobnowymiarowych wierteł przez nałożenie warstw azotków w procesie napylania jonowo-plazmowego
A.N. Tarasov, V.N. Tilipalov, V.S. Kučkovskij, V.V. Iljin Umacnianie powierzchni wielkogabarytowych części dźwigów portowych i żurawi pokładowych statków metodą elektroiskrowego stopowania żelazostopów
B. Siepracka, J. Szumniak – Statyczny i kinetyczny współczynnik tarcia wybranych polimerów i ich kompozytów
K. Karwala – Zastosowanie kulowania w technologii zestawów kołowych pojazdów szynowych

CONTENTS

J. Trojanowski, A. Nakonieczny, T. Babul, T. Wierzchoń – Glow discharge assisted nitriding and carbonitriding in automobile industry – examples of practical applications
J.A. Weber, J. Socha Basic notions in electroplating. Macrolevelling of current distribution and coating thickness. Part 1.
M. Tacikowski, J. Rudnicki, J. Walkowicz, T. Wierzchoń – Wear resistance of chromium coatings nitrided in the glow discharge conditions on magnesium type Mg-Al-Zn alloy
M. Betiuk, K. Burdyński The TiAlC synthesis process assisted by plasma spectral emission signal controlling
J. Bieliński, A. Gajewska-Miziołek, A. Jaworska, A. Bielińska, J. Kuziak – Electroless deposition of Ni-P from baths with double complexing-buffering system
D. Kotnarowska, T. Klasek – Effect of ageing on epoxy coating porosity
V.N. Tilipalov, A.V. Kurniev, R.O. Jakson – Increasing of friction wear resistance of fine dimensional drills by ion plasma sputtering deposition of nitride layers
A.N. Tarasov, V.N. Tilipalov, V.S. Kučkovskij, V.V. Iljin – Surface hardening of overall dimensional parts of portal cranes and ship winches by electro-spark ferroalloying method
B. Siepracka, J. Szumniak – Static and kinetic friction coefficients for selected polymers and their composites
K. Karwala – The application of shot peening in production technology of rail vehicle wheel sets

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl