» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
4’2008

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723
SPIS TREŚCI

V.V. Briuchanov, I.S. Łabutin, I.G. Samusiev – Związek między chropowatością powłok ze złota i azotku tytanu a wymiarem fraktalnym ich powierzchni
J.A. Weber, J. Socha – Podstawowe pojęcia galwanotechniczne. Makrowyrów-nywanie rozdziału prądu i grubości powłoki. Część 2
J.R. Sobiecki, T. Wierzchoń – Azotowanie jarzeniowe żeliwa wermikularnego w aspekcie wzrostu odporności na zużycie przez tarcie
B. Szeptycka – Naprężenia własne galwanicznych powłok niklowych. Część 1. Wpływ związków organicznych na naprężenia własne powłok niklowych
M. Ossowski, M. Trzaska, M. Psoda, T. Wierzchoń – Struktura i właściwości warstw z faz międzymetalicznych z układu Ti-Ni wytwarzanych metodą hybrydową na stopie tytanu Ti6Al4V
J. Kubicki – Warstwy proszkowe nanoszone metodami eksplozji elektrycznej
R. Jedynak – Ocena oporów ruchu towarzyszących oddziaływaniom sprężystym mikronierówności

Konferencje
Książki
Wynalazki
Treść rocznika

 

CONTENTS

V.V. Briuchanov, I.S. Łabutin, I.G. Samusiev – Correlation between fractal dimension and roughness for simply connected surfaces
J.A. Weber, J. Socha – Basic notions in electroplating. Uniformity of current distribution and coating thickness. Part 2
J.R. Sobiecki, T. Wierzchoń – Plasma nitriding of vermicular cast iron in order to increase the wear resistance
B. Szeptycka – The internal stresses of the galvanic nickel coatings. Part 1. Influence of the organic compounds on the internal stresses of the nickel coatings
M. Ossowski, M. Trzaska, M. Psoda, T. Wierzchoń – Structure and properties of intermetallic Ti-Ni type surface layers produced by hybrid method on Ti6Al4V titanium alloy
J. Kubicki – Powder layers deposited via electrical explosion
R. Jedynak – The evaluation of the resistance of the movement concurrent with the microroughnesses elastic interactions

Conferences
Books
Inventions
Annual contents  

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl