» Wydawnictwa » Streszczenia
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
SURFACE ENGINEERING

Kwartalnik
4’2009

REDAGUJE KOLEGIUM

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. inż.
Aleksander NAKONIECZNY

tel. 022 663 43 35

Z-CA RED. NACZELNEGO
mgr inż. Henryk ANDRZEJEWSKI
tel. 022 663 43 13

REDAKTORZY DZIAŁÓW
prof. dr hab. inż. Tadeusz BURAKOWSKI
tel. 022 663 43 19

prof. dr inż. Witold MILEWSKI
tel. 022 560 27 80

prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI
tel. 022 560 29 43

dr inż. Piotr TOMASSI
tel. 022 663 43 05

SEKRETARZ REDAKCJI
Alicja BANASZKIEWICZ
tel. 022 560 25 25

WYDAWCA
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

I S S N 1426-1723
SPIS TREŚCI

Seminarium
„Ochrona przed korozją aluminium w budownictwie i budowie maszyn”

P. Tomassi – Kierunki rozwoju technologii anodowego utleniania aluminium
A. Posmyk – Metody elektrolitycznego utleniania aluminiowych tworzyw konstrukcyjnych
M. Nowak, M. Opyrchał – Wpływ składu chemicznego i struktury na jakość anodowych powłok tlenkowych
S. Bubas – Korozja nitkowa aluminium
L. Kwiatkowski – Podatność na korozję i skuteczność aktualnych metod ochrony przed korozją stopów aluminium stosowanych w budownictwie


J. Socha, J. A. Weber  – Dwuwarstwowe powłoki galwaniczne cynk - czarny nikiel
V. Heuer, G. Schmitt, Ch. Pustowka – Wysokotemperaturowe nawęglanie próżniowe w piecach jednokomorowych
Z. Durjagina, R. Pietrzak, N. Szczerbowski, R. Szatanik – Wykorzystanie metody anihilacji pozytonów do badań struktury i własności defektów strukturalnych w przypowierzchniowych warstwach stali 12H17T i 12H18N10T
B. Siepracka, J. Szumniak, S. Stawarz, Sz. Gut – Wpływ ilości recyklatu duroplastów na właściwości tribologiczne kompozytów ciernych

80-lecie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
        J. Brodacki, W. Dąbrowski – Działalność Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w dziedzinie techniki uzbrojenia
Kronika
Konferencje
Książki
Treść rocznika

 

CONTENTS

Seminar
„Corrosion protection of aluminum in building industry and machine construction”

P. Tomassi – Development of technologies of anodic oxidation of aluminium
A. Posmyk – Methods of electrolytic oxidation of aluminium engineering materials
M. Nowak, M. Opyrchał – Influence of chemical composition and structure on quality of anodic oxide coatings
S. Bubas – Thread corrosion of aluminium
L. Kwiatkowski – Susceptibility to corrosion and effectiveness of actual methods of corrosion protection of aluminium alloys applied in civil engineering


J. Socha, J. A. Weber  – Double layer electrolytic zinc – black nickel coatings
V. Heuer, G. Schmitt, Ch. Pustowka – High temperature vacuum carburizing in single chamber furnaces
Z. Durjagina, R. Pietrzak, N. Szczerbowski, R. Szatanik – Using the positron annihilation method in investigations of structures and properties of structural defects in superficial layers of steels 12H17T and 12H18N10T
B. Siepracka, J. Szumniak, S. Stawarz, Sz. Gut – Influence of contents of hardening plastics recyclate on  tribological properties of frictional composites

80th anniversary of Institute of Precision Mechanics
        J. Brodacki, W. Dąbrowski – Activity of Institute of Precision Mechanics in the field of military technology
Chronicle
Conferences
Books
Annual contents

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje:
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sekcja Wydawnicza
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. 022 560 25 25, fax: 022 663 43 32
e-mail:
inte@imp.edu.pl