Dr Lech Kwiatkowski Zastępcą Dyrektora ds. Badawczych

Mamy przyjemność poinformować, że z dniem 1 września 2020 roku Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, dr Piotr Dardziński powołał Pana dr Lecha Kwiatkowskiego do pełnienia funkcji Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

Dr Lech Kwiatkowski jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i studium podyplomowego metod analitycznych i fizykochemicznych na tym wydziale. Stopień doktora nauk technicznych ze specjalnością inżynieria materiałowa uzyskał w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Staż podoktorski odbył na University of Southern California, School of Engineering, Corrosion and Environmental Effects Laboratories (CEEL).

Przeszedł typową drogę od asystenta do adiunkta i profesora instytutu. Pełnił funkcję kierownika, kolejno: Laboratorium Badań Elektrochemicznych, Centrum Korozyjnego, które następnie zostało przekształcone w Zakład Korozji i Technologii Antykorozyjnych, a ostatnio był zatrudniony na stanowisku Lidera Obszaru „Korozja i powłoki ochronne”.

Jako wykonawca i lider zespołów zrealizował kilkanaście dużych projektów B+R o wymiarze międzynarodowym i krajowym, które dotyczyły zarówno przyszłych, zaawansowanych rozwiązań dla technologii i produktów, jak również rozwiązań technologicznych o charakterze utylitarnym. Współpracował z przedstawicielami podmiotów takich jak: Airbus Poland S.A., Chemetall GmbH czy KGHM S.A. Polska Miedź. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego, Polskiego Stowarzyszenia Galwanotechnicznego, Komitetu Technicznego PKN, KT 106 ds. korozji i ochrony przed korozją materiałów metalowych, członkiem Rady Doradczej Komitetu ISO TC 107 – Powłoki metalowe i inne nieorganiczne, byłym, wieloletnim przewodniczącym Podkomitetu ISO TC 107/SC7 – Badania korozyjne, a także członkiem Międzynarodowej Rady Korozyjnej (ICC).

Priorytetem nowo powołanego Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych jest osiągnięcie zarówno przez Instytut Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, jak i całą Sieć Badawczą Łukasiewicz znaczącej i ugruntowanej pozycji w krajowym i międzynarodowym środowisku badawczym.