Nowi inspektorzy QUALICOAT

13 marca 2018 r. pracownicy Instytutu Mechaniki Precyzyjnej – mgr inż. Rafał Lutze i mgr inż. Michał Wojucki – przeprowadzili inspekcję kontrolną w ramach systemu jakości QUALICOAT w lakierni proszkowej Reynaers Polska w Piasecznie. Inspekcja była nadzorowana przez Josepha Schoppiga, dyrektora zarządzającego QUALICOAT, i służyła
m.in. sprawdzeniu kwalifikacji wykonujących ją pracowników IMP pod kątem uzyskania uprawnień inspektorskich. Wysokie kompetencje kandydatów zostały potwierdzone i obaj pracownicy IMP zostali oficjalnie przyjęci do grona inspektorów QUALICOAT. Następnego dnia odbyło się spotkanie kierownictwa organizacji QUALICOAT z dyrektorem IMP
oraz inspektorami z Instytutu, podczas którego omówiono zasady współpracy i przeprowadzono wizytację laboratoriów badawczych.

 

QUALANOD i QUALICOAT

O licencje QUALICOAT i QUALANOD ubiega się coraz więcej anodowni i lakierni na całym świecie, ponieważ są one wyznacznikiem jakości. Aby powłoka spełniała wymogi odbiorcy anodowanego/lakierowanego aluminium do zastosowań architektonicznych, wyniki badań muszą ściśle odpowiadać specyfikacji technicznej. Certyfikaty o globalnym zasięgu, jakimi są licencje QUALICOAT i QUALANOD, potwierdzają, że produkt jest najwyższej jakości i gwarantują długotrwałą wartość użytkową. Ma to znaczenie m.in. dla dostawców elementów aluminiowych na potrzeby budownictwa czy podczas organizacji procedur przetargowych i zawieraniu umów z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

W latach 70. ub.w. z inicjatywy europejskich stowarzyszeń wytwórców aluminium EWAA (obecnie EAA) i zakładów prowadzących proces anodowania EURAS (obecnie ESTAL) opracowano system jakości QUALANOD dla powłok anodowych, a w latach 80. – analogiczny system QUALICOAT dla aluminiowych elementów malowanych. Działania te prowadziły do ujednolicenia wymagań technicznych i opracowania procedur kontrolnych badania jakości powłok w całej Europie, mających utrzymać i promować najwyższy standard lakierowania i anodowania powierzchni aluminium do zastosowań architektonicznych.

W celu nadzorowania przebiegu udzielania licencji powołano międzynarodowe organizacje QUALANOD i QUALICOAT. Stowarzyszenia te wdrażają i administrują systemami jakości, a także aktualizują wytyczne i zalecenia techniczne oraz dostosowują je do zmieniających się norm europejskich i światowych.

 

Działalność IMP w organizacjach QUALANOD i QUALICOAT

W ramach organizacji QUALANOD i QUALICOAT działają stowarzyszenia krajowe, które skupiają zakłady posiadające licencję lub ubiegające się o jej nadanie oraz niezależnych inspektorów nominowanych do wykonywania czynności kontrolnych w wymienionych zakładach. Polskie stowarzyszenie krajowe o nazwie QUALIPOL zostało zarejestrowane
w 2000 roku. Zrzesza ono głównie firmy zainteresowane wysokimi standardami obróbki aluminium, m.in. zajmujące się: obróbką powierzchni (wykonywaniem powłok malarskich
i anodowania), dostarczaniem środków do chemicznego przygotowania powierzchni przed nakładaniem powłok czy materiałów powłokowych. Do stowarzyszenia należą polscy inspektorzy QUALICOAT i QUALANOD – ze strony IMP są to w chwili obecnej: mgr inż. Stanisław Gorzkowski, dr inż. Piotr Tomassi, mgr inż. Rafał Lutze i mgr inż. Michał Wojucki – pracownicy naukowi Instytutu.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej jest aktywnym członkiem wspierającym QUALIPOL. Jeszcze przed rozpoczęciem działalności stowarzyszenia w 1994 r. IMP nadzorował procedurę uzyskania pierwszej w Polsce licencji QUALANOD przez zakłady METALPLAST w Bielsku-Białej. Ponadto znajdujące się w strukturze IMP laboratoria akredytowane (zgodnie
z normami EN 45001 i ISO 17025) prowadzą badania jakości powłok ochronnych na wyrobach licencjonowanych zakładów pod kątem spełniania warunków systemów QUALANOD
i QUALICOAT.

 

Uzyskanie licencji

Każdy zakład prowadzący produkcję aluminiowych części architektonicznych może wystąpić o uzyskanie licencji QUALANOD i QUALICOAT. Warunkiem jest spełnienie wymagań określonych przez Stowarzyszenie Kontroli Jakości Przemysłu, Lakierów, Farb i Powłok w Zurychu. Po pozytywnym zaliczeniu dwóch inspekcji zakład uzyskuje uprawnienia do stosowania znaku jakości QUALANOD/ QUALICOAT na wytwarzanych wyrobach. W czasie inspekcji wykonywane są podstawowe testy badania jakości powłok. Ocenia się m.in. wygląd powłoki, jej grubość, przyczepność, cały szereg właściwości mechanicznych (twardość, odporność na zginanie i ścieranie, udarność), a także odporność na działanie różnego rodzaju związków chemicznych, na korozję (test w komorze solnej) i na warunki atmosferyczne. Kontroli podlegają także najważniejsze parametry technologiczne, urządzenia produkcyjne, procedury kontroli wewnętrznej oraz wyposażenie laboratorium.

Zakład, który ma przyznaną licencję QUALANOD lub QUALICOAT, poddaje się dwóm kontrolom w ciągu roku w celu sprawdzenia, czy utrzymany jest wysoki poziom usług.

Obecnie w Polsce dwie trzecie zakładów z licencją QUALANOD/QUALICOAT oraz zakładów ubiegających się o nią jest kontrolowanych przez inspektorów z IMP.