Przedstawicielka Instytutu wybrana na przewodniczącą KT PKN
ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych

Z dniem 3 września 2019 r. dr Zofia Maria Buczko, reprezentująca członka Komitetu Technicznego (KT) Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, została powołana na funkcję Przewodniczącego KT Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych i – jednocześnie – została członkiem Rady Sektorowej Sektora Hutnictwa.

Rada Sektorowa i Komitet Techniczny są organami kolegialnymi w strukturze Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) to krajowa jednostka normalizacyjna, która jest podmiotem prawa publicznego odpowiadającym za organizację działalności normalizacyjnej. Musi być bezstronna oraz niezależna od jakiejkolwiek grupy interesów. Podstawowym zadaniem PKN jest organizowanie, nadzorowanie
i planowanie działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych.

Normalizacja odgrywa istotną rolę w gospodarce rynkowej. Prowadzi się ją w celu racjonalizacji produkcji i usług. Analizuje się wyroby, usługi i procesy, dążąc
do zapewnienia funkcjonalności, użyteczności i bezpieczeństwa użytkowania, ograniczenia różnorodności przez stosowanie jednolitych wzorców. Takie działania wpływają na obniżenie kosztów, umożliwiają masową produkcję, współpracę urządzeń różnych producentów i wymianę zużytych części oraz ułatwiają dokonywanie zamówień handlowych. Działalność normalizacyjna jest gwarancją jakości i przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki.

Pracami normalizacyjnymi w KPN zajmują się Organy Techniczne PKN: Rady Sektorowe (RS), Komitety Techniczne (KT), Komitety Zadaniowe (KZ), Podkomitety Techniczne (PK).

Priorytetami i celami Komitetu Technicznego nr 106, którego członkiem jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, jest przede wszystkim opiniowanie projektów norm europejskich EN oraz uzgadnianie wersji polskich
do stosowania w Polsce jako norm PN-EN. Zakres tematyczny KT 106 obejmuje:
• korozję i ochronę przed korozją (terminologia, klasyfikacja, powłoki metalowe i inne nieorganiczne, powłoki szkliste i porcelanowe, chemiczne, zanurzeniowe, elektrolityczne – z wyłączeniem tematyki anodowania aluminium),
• powłoki nakładane metodą natryskiwania cieplnego, powłoki nakładane mechanicznie,
• metody badań i kontroli niemetalowych powłok ochronnych (z wyłączeniem powłok lakierowych i innych powłok organicznych),
• metody przygotowania powierzchni metalu podłoża przed nakładaniem powłok
(z wyłączeniem powłok lakierowych i innych powłok organicznych),
• czasową ochronę przed korozją i inhibitory.

Wymieniony zakres tematyczny KT 106 jest istotny dla rynku, którego podmiotami są zakłady przemysłu elektromaszynowego (motoryzacyjne i środków transportu, obronności kraju, przemysłu maszynowego, elektrycznego, energetycznego
i górniczego, producentów obrabiarek, narzędzi, konstrukcji stalowych i wyrobów metalowych powszechnego użytku) oraz zakłady usługowe (galwanizernie, lakiernie, zakłady metalizacji natryskowej).

 

Wybrana na 4-letnią kadencję przewodnicząca KT 106 – pani dr Zofia Maria Buczko – jest wieloletnim pracownikiem Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą powłok elektrolitycznych funkcjonalnych, dekoracyjnych i ochronnych. W Komitecie aktywnie uczestniczy
w pracach normalizacyjnych dotyczących metod wytwarzania, badań właściwości oraz klasyfikacji powłok, również jako ekspert w grupach roboczych CEN i ISO.