IMP i PGZ – wymiana
doświadczeń, wiedzy i potencjału

7 maja 2018 r. Instytut Mechaniki Precyzyjnej zawarł umowę o współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ). Instytut reprezentował dyrektor dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP,
a PGZ – prezes Zarządu Jakub Skiba i członek Zarządu Paweł Pelc.

Porozumienie IMP i PGZ ma na celu rozwój technologiczny i wdrożenie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nowoczesnego wyposażenia. Osiągnięcie tych zamierzeń będzie możliwe dzięki wymianie wzajemnych doświadczeń, wiedzy i potencjału w zakresie realizacji wspólnych celów naukowych i gospodarczych w wybranych dziedzinach
i dyscyplinach naukowych.

IMP od początku swojego istnienia współpracuje z polskimi siłami zbrojnymi i zakładami przemysłu obronnego w zakresie wdrażania wyrobów, urządzeń i technologii niezbędnych
do procesów produkcyjnych, jak również aparatury kontrolno-pomiarowej, a także prowadzi szkolenia i kursy dla służb mundurowych i firm ubiegających się o uzyskanie koncesji.

PGZ jest liderem polskiego przemysłu zbrojeniowego, który zapewnia nowoczesne rozwiązania na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ma na celu polonizację produkcji wojskowej.

Współpraca IMP i PGZ będzie polegała m.in. na:

a) prowadzeniu prac rozwojowych z zakresu inżynierii materiałowej i technologii materiałowych na potrzeby obronności kraju i wykonawstwo urządzeń do realizacji tych technologii
w obszarach:

‒ projektowania i doboru materiałów przeznaczonych do realizacji nowych rozwiązań technicznych wykorzystywanych w wojsku i kosmonautyce,
‒ projektowania procesów technologicznych kształtujących właściwości (i mikrostrukturę) materiałów i wyrobów stosowanych w technice wojskowej z wykorzystaniem technologii z obszarów inżynierii powierzchni i objętościowych obróbek cieplnych,
‒ badań nieniszczących,
‒ ochrony przed korozją,
‒ recyklingu,

b) stworzeniu platformy wymiany informacji dotyczącej możliwości wykorzystania dla potrzeb PGZ najnowszych osiągnięć nauki i badań,

c) wdrażaniu technologii, urządzeń i aparatury pomiarowo-kontrolnej zgodnie z potrzebami PGZ,

d) ubieganiu się o dofinansowanie prac m.in. ze środków programów przeznaczonych na naukę i wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw,

e) promowaniu wyników wspólnych prac w środowisku naukowym i zakładach przemysłowych,

f) organizowaniu wspólnych konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń specjalistycznych oraz staży i praktyk zawodowych.